Ammattipätevyysdirektiivissä hyvää ja huonoa

22.02.2012

Ammattikortti, jolla voit todistaa ammatillisen pätevyytesi Euroopan sisällä. Ideana hieno, mutta byrokratiaa lisäävä ja jo nyt on olemassa EU-tason käytäntöjä, joilla osaamisen tunnistamista ja liikkuvuutta voidaan helpottaa. EK:n liittoyhteisöstä ammattipätevyysdirektiiviin ovat kantaa ottaneet Terveyspalvelualan Liitto ry, Sosiaalialan Työnantajat ry ja Apteekkariliitto.

– Ajatus ammattikortista on sinänsä hyvä, mutta sen käyttökelpoisuus tulee huolellisesti arvioida. On tärkeää, että kortti on laajasti hyväksytty ja se edistää aidosti niitä tavoitteita, joita sille asetetaan. Muuten kortti helposti vain lisää byrokratiaa, eikä se edistä ammattihenkilöiden liikkuvuutta tai ammattipätevyyden tehokasta ja avointa tunnistamista. Työnantajille tulee varmistaa vaivaton pääsy järjestelmään, josta henkilön ammattikortin aitouden ja voimassaolon voi tarkistaa, sanoo asiantuntija Tarja Tuominen EK:sta.

Terveyspalveluiden osalta uudistuksen keskeisiä asioita ovat koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhtenäistäminen, eri jäsenmaiden valvontaviranomaisten yhteistyön parantaminen sekä kielitaitovaatimusten tarkentaminen.

Sosiaaliala kannattaa toimia, joilla pyritään madaltamaan työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kynnyksiä ja vastataan ammattitaitoisen työvoiman puutteesta kärsivien jäsenvaltioiden tarpeisiin. Sosiaaliala pitää tärkeänä, että ehdotuksen mukaan ammattipätevyyksien nykyinen tunnistamismenettely säilyisi ennallaan niiden henkilöiden osalta, jotka eivät syystä tai toisesta halua käyttää ehdotettua eurooppalaista ammattikorttia.

Apteekkariliiton kannanotossa opetuksen käytännön järjestäminen tulee jättää yliopistojen itsensä päätettäväksi, koska se on yliopistojen toimivaltaan kuuluva koulutuksen järjestämiskysymys. Suomessa on farmasian kaksiportainen tutkintorakenne (Bolognan julistus 1999) sekä erinomaiset kokemukset apteekkiharjoittelun integroimisesta osaksi tiedekuntien antamaa teoreettista opetusta.Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunta on saanut tunnustusta harjoittelun kehittämisestä myös Korkeakoulujen arviointineuvostolta. Farmasian tiedekunta on yksi Korkeakoulujen arviointineuvoston valitsemista yliopistokoulutuksen valtakunnallisista laatuyksiköistä vuosille 2010–2012. Yksi peruste laatuyksikkövalinnalle oli tiedekunnan harjoittelukäytännöt ja niiden kehittämistyö.

EK painottaa myös tarkkaa harkintaa millä toimialoilla ammattikortti toisi lisäarvoa liikkuvuuden lisäämiseksi, koska EU:ssa on jo muita liikkuvuuden helpottamiseen liittyviä mekanismeja kuten Europassi, eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys.

Lausuntokierros direktiivistä päättyy perjantaina 24.2. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee annetuista lausunnoista yhteenvedon ja asian käsittely jatkuu ottamalla ne huomioon.

Lisätietoja:

Tarja Tuominen, asiantuntija
p. 09 4202 3296

Jarno Talvitie, asiantuntija, Terveyspalvelualan Liitto ry
p. 09 1728 5520

Anna Kallaskari, asiantuntija, Sosiaalalan Työnantajat ry
p. 09 1728 5620

Sirpa Peura, farmaseuttinen johtaja, Apteekkariliitto
p. 09 2287 1400