Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus etenee

Tavoitteena on uudistaa kansallinen arvopaperimarkkinalainsäädäntö kilpailukykyisemmäksi suhteessa keskeisten EU -maiden vastaavaan sääntelyyn. Johtoajatuksena on lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen sekä hallinnollisen taakan keventäminen. Pörssikaupankäyntiä halutaan tehostaa ja listautumista helpottaa.

Valtioneuvosto on antanut 19.4. hallituksen esityksen arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on saada kansallinen lainsäädäntö kilpailukykyisemmäksi suhteessa keskeisten EU-maiden vastaavaan sääntelyyn.

Lisäksi halutaan helpottaa pörssin ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien toimintaa Suomessa ja kehittää tarvittavaa viranomaisvalvontaa. Uusien yritysten listautumiskynnystä halutaan madaltaa.

Selkeämpää sääntelyä

Johtoajatuksena on ollut lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen sekä nykylainsäädännössä olevien epäselvyyksien ja tulkintaongelmien poistaminen. Lisäksi tavoitteena on keventää sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

EK:n lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen pitää valtiovarainministeriön esitystä oikeansuuntaisena:

– Nyt ollaan ottamassa merkittävää ja odotettua edistysaskelta suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kehittämisessä. Kaikki hyötyvät, kun lainsäädäntö muuttuu selkeämmäksi ja hallinnollinen kuorma kevenee.

– Suomalaisen arvopaperimarkkinan kilpailukykyä vahvistaa myös se, että moni lainsäädäntömme kansallinen erikoisuus jää uudistuksen myötä historiaan. Olemme entistä paremmin samalla viivalla keskeisten EU-maiden kanssa.

Merkittävin selkeyttä  edistävä muutos olisi arvopaperimarkkinalainsäädännön rakenteen uudistaminen säätämällä useita lakeja, joiden soveltamisala on nykyistä suppeampi ja kohdennettavissa vastaavaan EU-sääntelyyn.

Hallinnollisen taakan vähentämiseen esitetään useita muutoksia. Poistettavaksi ehdotetaan esimerkiksi velvollisuutta esittää osavuosikatsauksessa arvio kehityksestä kuluvalla tilikaudella. Pienten ja keskisuurten listayhtiöiden hallinnollista taakkaa keventänee myös julkisen sisäpiirirekisterin keskittäminen Finanssivalvonnalle.

Hyvää arvopaperimarkkinatapaa itsesääntelyn kautta

Tulevalla lainsäädännöllä pyritään myös edistämään itsesääntelyä. Esityksen mukaan pörssiyhtiön olisi kuuluttava (suoraan tai välillisesti) riippumattomaan, hyvää arvopaperimarkkinatapaa edistävään toimielimeen. Tällaisen Suomessa perustetun itsesääntelyelimen suositukset koskisivat mm. yritysjohdon toimintaa julkisessa ostotarjouksessa ja yrityskauppatilanteissa noudatettavia yhtiöoikeudellisia menettelytapoja.