Asetus johdannaissopimuksista tuo yrityksille merkittäviä uusia velvollisuuksia

12.03.2012

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden edustajat sopivat helmikuussa OTC-johdannaissopimuksia, keskusvastapuolia ja kauppatietovarastoja koskevan asetuksen sisällöstä. Lopullinen teksti edellyttää vielä neuvoston ja parlamentin hyväksynnän.

Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, ja se tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu unionin virallisessa lehdessä. Johdannaissopimuksia käyttävien yritysten on syytä varautua hyvissä ajoin asetuksen tuomiin merkittäviin uusiin velvoitteisiin.

Johdannaissopimusten selvitysvelvollisuus laajenee

Asetus edellyttää, että selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluva vakioehtoinen OTC-johdannaissopimus selvitetään keskusvastapuoliselvityksessä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen päättää, mitkä johdannaissopimusten luokat kuuluvat selvitysvelvollisuuden piiriin.

Yritysten liiketoiminnan ja rahoituksen suojaamiseen liittyvät johdannaissopimukset ovat kuitenkin poikkeussääntelyn piirissä. Muut kuin rahoitusalan yritykset tulevat selvitysvelvollisuuden piiriin vain, jos niiden OTC-sopimusten johdannaisriski ylittää komission määrittämän raja-arvon. Raja-arvon laskennassa ei oteta huomioon sopimuksia, jotka komission tarkempien kriteerien mukaisesti objektiivisesti arvioituna vähentävät liiketoiminnan tai rahoituksen riskiä.

Kaikki sopimukset ilmoitettava kauppatietovarastoon

Riippumatta siitä, liittyykö sopimuksen velvollisuutta keskusvastapuoliselvitykseen, kaikki johdannaissopimukset on ilmoitettava kauppatietovarastoon. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös asetuksen voimaantullessa voimassaolevia johdannaissopimuksia. Komissio antaa tarkemmat ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset.

Kaikkiin johdannaissopimuksiin, joita ei selvitetä keskusvastapuoliselvityksessä, liittyy velvollisuus huolehtia riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Muilla kuin rahoitusalan yrityksillä ei kuitenkaan ole asetukseen perustuvaa velvollisuutta vakuuksien asettamiseen, elleivät ne ole OTC-sopimusten johdannaisriskin raja-arvon ylityksen perusteella tulleet keskusvastapuoliselvitysvelvollisuuden piiriin.

Ilmoitusvelvollisuus lisää yritysten kustannuksia

EK pitää myönteisenä yritysten liiketoiminnan ja rahoituksen suojaamista koskevia poikkeuksia keskusvastapuoliselvitysvelvollisuudessa. Vastaavat poikkeukset olisi kuitenkin ollut perusteltua laajentaa myös systeemisesti ei-merkittäviin rahoituslaitoksiin.

Komission myöhemmin antamat tarkemmat määräykset eivät myöskään saa tosiasiallisesti johtaa poikkeuksen käyttöalan kaventumiseen. Kaikkia johdannaissopimuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia ja on asetuksen tavoitteet huomioon ottaen tarpeettoman laaja.

Neuvoston tekstiluonnos 4.10.2011 (huom! ei lopullinen):
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st15/st15148.en11.pdf

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola
puh. 09 4202 3292
etunimi.sukunimi@ek.fi

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen