Automaattinen päätöksenteko veroasioissa

Automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausuttavana kesällä ja esitystä viimeistellään valtionvarainministeriössä. EK kannattaa automaattista päätöksentekoa veroasioissa, kunhan tarvittavat reunaehdot huomioidaan. Automaattinen päätöksenteko mahdollistaa resurssien tehokkaamman allokoinnin sekä yrityksissä että Verohallinnossa. Lainsäädännön on oltava ajan tasalla, jotta automaattinen päätöksenteko on lakiin perustuvaa.

– Automaattinen päätöksenteko on ollut arkipäivää veroasioissa jo pitkään. Pidämme tärkeänä, että automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on ajan tasalla, jotta kaikki Verohallinnon toiminta perustuu lakiin. Oikeusvarmuuden kannalta on kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että tarvittavissa tilanteissa on edelleen viranomaisharkintaa. Valtaosa virheistä johtuu inhimillisistä tekijöistä ja onkin tärkeää, että esimerkiksi kohtuuttomuudet päästään poistamaan. Esimerkiksi sairauden tai näppäilyvirheen vuoksi epäreiluiksi koetut veronkorotukset ovat omiaan laskemaan veronmaksupositiivisuutta, joka meillä Suomessa on korkealla. On hyvä, että lainsäädännöllä lisätään viranomaisharkinnan mahdollisuutta myös myöhästymismaksujen kohdalla, toteaa välillisen verotuksen asiantuntija Tiina Ruohola.

Automaattista päätöksentekoa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 38 eli syyskuun puolivälin tienoilla. Esitysluonnokseen tuli vajaa 20 lausuntoa koskien huomattavaa määrää esitykseen liittyviä yksityiskohtia.

– Tämän esityksen kanssa muutetaan useampaa eri lakia. Esimerkiksi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin voitaisiin samalla tehdä muutoksia asioihin, jotka on verotuskäytännössä koettu ongelmalliseksi. Esimerkkinä tällaisista, tarpeellisista muutoksista EK ehdottaa veronkorotuksiin samanlaista laajennettua harkintaa kuin nyt myöhästymismaksujen osalta. Tämä olisi myös lainsäädännön yhtenäisen soveltamisen näkökulmasta perusteltua, jatkaa Ruohola.

Lakiesitys kytkeytyy niin ikään valmistelussa olevaan automaattisen päätöksenteon yleislainsäädännön hankkeeseen. Hankkeeseen liittyy EK:n näkökulmasta useita ongelmia, joista osa koskisi myös verotus- ja tulliasioissa tehtävää automaattista päätöksentekoa.