Biomassojen kestävyyskriteerit edelleen auki

17.06.2013

Euroopan komission energiapääosasto haluaisi ottaa käyttöön kestävyyskriteerit kiinteiden biomassojen ja kaasumaisten biopolttoaineiden raaka-aineille.

Nestemäisille polttoaineille on jo olemassa kriteerit uusiutuva energian ns. RES-direktiivissä, ja vielä julkistamattoman ehdotuksen mukaan komissio esittää samankaltaisia kriteerejä myös muiden biopolttoaineiden raaka-aineille. Niissä otettaisiin huomioon energiantuotannon hiilidioksidipäästöt sekä alkuperä.

Aiemmin keväällä komissio pyysi jäsenmailta näkemyksiä kestävyyskriteerien valmisteluun. Suomessa eduskunnan talousvaliokunta laati asiasta mietinnön.  Komission ehdotusta kriteereistä odotetaan alkusyksystä.

Kriteereillä suuri merkitys Suomelle

Kriteereillä on suuri merkitys Suomelle, koska tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiseksi toteutetaan meillä suurimmaksi osaksi biomassalla. Kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa mukaan voidaan ottaa vain kestäväksi tuotannoksi katsottu ja todennettu osuus.

Myöskään valtion tukia, esimerkiksi investointiavustuksia, ei saa myötää muulle kuin kestäväksi osoitetulle energiantuotannolle. Ilman kestävyystodisteita tuotettavan energian päästöille olisi hankittava päästöoikeudet.

Puun käyttö energiantuotannossa katsotaan tiettävästi kestäväksi hiilipäästölaskennan oletusarvoissa (enintään 60 % fossiilisella tuotetun hiilipäästöistä). Sen sijaan kestävyyskriteerit saattaisivat rajoittaa kantojen ja hakkuutähteiden käyttöä. Metsäteollisuuden sivujakeita kriteerit eivät koskisi.

Alkuperän osoittaminen ei saa lisätä yritysten hallintotaakkaa

Komissio kaavailee kestävyyden todentamisjärjestelmää kaikille yli 1 MW:n laitoksille. Suomen näkökulmasta raja on liian pieni.

Jos todentamiseen edellytetään kolmannen osapuolen suorittamaa auditointia – kuten nestemäisissä raaka-aineissa vaaditaan – seurantajärjestelmän luominen voi muodostua kohtuuttomaksi pienille paikallista biomassaa käyttäville laitoksille. Päästökaupassa raportointia vaaditaan vasta yli 20 MW:n laitoksilta.

Suomen esittämä kritiikki kriteereitä kohtaan liittyy todentamisjärjestelmään, erityisesti siihen, että alkuperä pitäisi osoittaa eräkohtaisesti. Suomessa ei ole kestävyysongelmaa, kuten ei EU:ssa laajemminkaan. Kestävyyden todistamista halutaan EU:n ulkopuolelta tulevalle puulle metsäkadon välttämiseksi. Sen vuoksi olisi parempi, että valvontatoimet kohdistettaisiin sinne, missä riskitkin ovat olemassa.

Sinänsä elinkeinoelämä tukee kestävyyden osoittamista, mihin myös EU:n metsälainsäädäntö pyrkii. Todentamisjärjestelmästä ei kuitenkaan saa tulla kohtuutonta lisätaakkaa yrityksille. Hallitus ja eduskunnan talousvaliokunta ovat samoilla linjoilla.

Lue lisää:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/sustainability_criteria_en.htm

Lisätietoja:
Asiantuntija Jouni Lind

Asiantuntija Saila Turtiainen
firstname.surname@ek.fi
phone (Brussels). +32 2 223 0805