Data liikkumaan sisämarkkinoilla

14.09.2017

Yksi digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen olennainen este ovat jäsenvaltioiden asettamat rajoitukset digitaalisen tiedon säilyttämiselle ja käsittelylle. Maantieteelliset rajoitukset jäävät onneksi historiaan, jos komission ehdotus menee läpi. Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n Brysselin toimiston asiantuntija Ilari Kallion mielestä uudistus on tervetullut ja samalla datan vapaa liikkuvuus pitää tunnustaa sisämarkkinoiden viidenneksi vapaudeksi.

Komissio julkaisi keskiviikkona ehdotuksen asetuksesta, joka varmistaisi, että sähköisesti tallennettu tieto virtaisi jatkossa vapaasti rajojen yli EU:n sisämarkkinoilla. Useissa jäsenmaissa tietojen tallennukselle, siirrolle ja käsittelylle on asetettu maantieteellisiä rajoituksia, joista halutaan eroon. Myös datan liikkuvuutta erityisesti pilvipalvelujen välillä pyritään helpottamaan.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot eivät saisi rajoittaa sitä, missä tietoja säilytetään ja käsitellään. Olemassa olevat esteet pitäisi purkaa asetuksen tultua voimaan, ainoana poikkeuksena yleisen turvallisuuden kannalta merkittävä tieto. Uusista kansallisista säädöksistä, joihin sisältyy vaatimuksia tiedon paikantamisesta, olisi ilmoitettava komissiolle. Koska henkilötietojen käsittelyä säännellään kattavasti yleisellä tietosuoja-asetuksella ja niin sanotulla ePrivacy-direktiivillä, uutta asetusta sovellettaisiin muuhun kuin henkilötietoja sisältävään dataan.

Komission ensimmäinen yritys rajoittaa tietojen paikantamista kaatui jäsenvaltioiden esittämiin huoliin siitä, että datan liikkuvuus haittaisi viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia. Nyt ehdotuksessa todetaan nimenomaisesti, että viranomaisten pääsyä tietoihin ei voida evätä yksinomaan sillä perusteella, että tietoja säilytetään tai käsitellään toisessa jäsenmaassa.

Toinen asetukseen sisältyvistä keskeisistä tavoitteista koskee tietojen liikkuvuutta palveluntarjoajien välillä. Digitaalisten palveluiden tarjoajia ohjataan laatimaan yhteinen ohjeistus parhaista käytänteistä, jotka koskisivat tiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyviä teknisiä ratkaisuja ja niistä tiedottamista. Ohjeistuksen tulisi kattaa myös tietojen siirto ja vaihto palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä. Samalla komissio varaa itselleen mahdollisuuden arvioida käytännesääntöjen toimivuutta.

Sillä, missä tiedot fyysisesti sijaitsevat, on harvoin merkitystä digitaalisia palveluita tarjoaville ja käyttäville yrityksille. Palveluiden laaja saatavuus ja monipuolisuus ovat huomattavasti tärkeämpiä tekijöitä ja digitaalisen talouden voimakas kasvu mahdollistaa uudentyyppiset ratkaisut. Eri toimijoille ja toimintamalleille tulee taata tasapuoliset mahdollisuudet menestyä: sääntelyn on oltava teknologianeutraalia ja tulevaisuuteen katsovaa. On järkevää, että yrityksiä kannustetaan kehittämään parhaita käytänteitä yhdessä.

Komission esitys tukee osaltaan EU:n laajuisten digitaalisten palveluiden kehittymistä, mikä palvelee myös perinteisempää liiketoimintaa. Toivottavaa on, että myös jäsenmaat ja parlamentti tunnistavat datan vapaan liikkuvuuden tärkeyden.