Ehdotukset yrityskauppavalvonnan tehostamisesta lisäisivät yritysten hallintotaakkaa

22.09.2014

EK ei kannata Euroopan komission ehdotuksia valvonnan ulottamisesta vähemmistöosuuksien hankintoihin yrityskaupoissa.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa valkoisen kirjan yrityskauppavalvonnan tehostamisesta EU:ssa. Siinä ehdotetaan muun muassa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yrityskauppavalvonnassa komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välille. Yrityskauppojen käsittelyn siirtämistä jäsenvaltiosta komissiolle tai komissiolta jäsenvaltiolle yksinkertaistettaisiin.

Keskeisin ehdotus on, että EU:n yrityskauppavalvonta ja sen säännökset ulottuisivat vastaisuudessa myös sellaisten vähemmistöosuuksien hankintaan, joihin ei sisälly määräysvaltaa. Tällä hetkellä on mahdollista puuttua vain yrityskauppoihin, joissa hankitaan määräysvalta kaupan kohteesta.

Vähemmistöosuuksia valvottaisiin niin sanotulla kohdennetulla avoimuusjärjestelmällä, jossa tietyt kriteerit täyttävän vähemmistöosuuden kaupan osapuoli tekisi komissiolle varsinaista yrityskauppailmoitusta kevyemmän tietoilmoituksen. Komissio voisi arvioida sen perusteella, onko täysimittaiselle prosessille tarvetta.

Ilmoituksen jälkeen osapuolten olisi pidättäydyttävä yrityskaupan toteuttamisesta 15 päivän ajan. Ehdotuksen mukaan komissio voisi kuitenkin vielä jälkikäteen, jopa 4–6 kuukauden kuluttua, tehdä päätöksen yrityskaupan tarkemmasta tutkimisesta.

Pahimmillaan jouduttaisiin ilmoittamaan varmuuden vuoksi

EK ei kannata valvonnan ulottamista vähemmistöosuuksien hankintoihin. Toteutuessaan ehdotus lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa huomattavasti, mikä olisi suhteetonta, kun muistetaan miten harvoin vähemmistöosuuksien hankinnat aiheuttavat kilpailuongelmia. EK:n mielestä ehdotus myös vähentäisi yrityskauppoja ja taloudellista toimeliaisuutta EU:ssa, mikä on epätoivottavaa.

Valkoisen kirjan perusteella yritysten on hankala arvioida, milloin vähemmistöosuuden hankkijalla ja kaupan kohteella olisi sellainen kilpailun kannalta merkittävä yhteys, että siitä pitäisi ilmoittaa. Arviointi veisi myös paljon aikaa ja olisi kallista. Pahimmillaan yritykset joutuisivat tekemään ilmoituksia varmuuden vuoksi, mikä lisäisi myös komission hallinnollista taakkaa.

Myös ehdotetut rajat omistusosuuksille vaikuttavat epätarkoituksenmukaisen matalilta: jo viiden prosentin osuuden hankkiminen kohdeyhtiöstä voisi laukaista ilmoitusvelvollisuuden. Yrityskauppoja kuihduttavaa saattaisivat olla myös ehdotetut pakolliset odotusajat ja varsinkin komissiolle ehdotettu oikeus puuttua jo ilmoitettuun kauppaan vielä huomattavan paljon jälkikäteen.

Julkinen kuuleminen valkoisesta kirjasta on avoinna 3.10.2014 saakka. Suomen kantaa komission ehdotuksiin valmistellaan parhaillaan.

Kuva: Gina Sanders / 123RF.com