EU julkisti pääomamarkkinaunionin suuntaviivat

Komissio on konkretisoitunut toimia, joilla se lähtee yhtenäistämään eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita. EK:n mukaan fokus tulee pitää rahoitusta tarvitsevien yritysten, erityisesti pk-yritysten tarpeissa. Hallinnollista taakkaa ei ole varaa lisätä.

EU:n komissio julkisti tänään toimintasuunnitelman pääomamarkkinaunionin (Capital Markets Union, CMU) edistämiseksi.

Pääomamarkkinaunionin luominen vuoteen 2019 mennessä on yksi Junckerin komission päätavoitteista. Tarkoituksena on parantaa rahoituksen saatavuutta monipuolistamalla rahoituslähteitä ja yhdentämällä EU-laajuisia markkinoita.

Rahoitusmarkkinoista vastaava komissaari Jonathan Hill linjasi keskeistä aloitetta CMU:n edistämiseksi:

1) Infrastruktuurihankkeiden pitkäaikaisen rahoituksen parantaminen helpottamalla vakuutusyhtiöiden infrainvestointeja
2) Uuden sääntelykehikon luominen yksinkertaiselle ja standardoidulle arvopaperistamiselle
3) Loppuvuoden aikana annettava esitys esitesääntelyn keventämiseksi erityisesti pk-yritysten pääomanhankinnan helpottamiseksi
4) Komissio käynnistää kuulemisen eurooppalaisia pääomasijoitusrahastoja koskevan sääntelyn toimivuuden helpottamiseksi
5) Komissio käynnistää finanssimarkkinasääntelyn vaikutusten kriittisen arvioinnin sääntelyvirheiden ja epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi
6) Komissio käynnistää kuulemisen katettuja joukkolainoja koskevien eurooppalaisten markkinoiden kehittämiseksi.

Kahta ensimmäistä osa-aluetta koskevat sääntelyehdotukset annettiin tänään samanaikaisesti pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman kanssa. Myös kuulemiset käynnistettiin tänään.

EK:n mielestä pääomamarkkinaunioni on tervetullut hanke. On hyvä, että sen etenemisestä saadaan nyt konkreettisempaa tietoa. EK kannattaa eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden toimivuuden kehittämistä ja ennen muuta yritysten rahoitusvaihtoehtojen markkinaehtoista monipuolistamista. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että pääomamarkkinaunionia luotaisiin sääntelyä järkevöittämällä ja perkaamalla eikä sääntelyä lisäämällä.

Pääomamarkkinaunionin toteutuksessa on huomioitava yhtä lailla erilaiset rahoituksen tarvitsijat kuin tarjoajatkin, EK korostaa. Yhtenä erityisen tärkeänä osa-alueena on monipuolistaa ja helpottaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. Panokset tulisi kohdistaa talouskasvun käynnistämiseen Euroopassa: keskiössä tulee olla markkinoiden tehokkuus ja toimivuus sekä hallinnollisen taakan tuntuva vähentäminen. Tämä toteutuu parhaiten, kun fokusoidutaan toimiin, joilla helpotetaan eri toimijoiden toimimista markkinoilla ja siten parannetaan likviditeettiä.

Tutustu komission lehdistötiedotteeseen 30.9.2015.