EU-komission maakohtaiset suositukset: työlistaa kotimaiseen talouspolitiikkaan

19.05.2016

Julkisessa taloudessa, työmarkkinoilla ja rakenteissa tarvitaan rohkeampaa etenemistä, arvioi EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Drapeaux européens devant le BerlaymontEuroopan komissio on julkaissut ns. maakohtaiset suositukset EU:n jäsenmaiden taloudenhoitoon. Suomen osalta se nostaa esille kolme osa-aluetta, joissa tarvitaan erityistoimia seuraavien 12–18 kuukauden aikana: julkisen talouden tila, työmarkkinoiden toiminta sekä sääntely ym. rakenteet.

Komission arvioissa kiteytyvät Suomen talouden nykyhetken ja lähivuosien suurimmat kysymykset, arvioi EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila:

– Ikääntyvä väestö asettaa hyvinvointimme rahoituksen yhä suurempaan testiin, eivätkä tehdyt säästötoimet ole riittäneet vakauttamaan tilannetta. Työmarkkinoiden toiminnan kehitystarpeet tunnustetaan myös yhä laajemmin. Sääntelyn purkamisessa ja hallinnollisen taakan keventämisessä on otettu ensiaskelia, mutta komissio kehottaa rohkeampaan etenemiseen.

Urrilan mukaan komission analyysi on kaiken kaikkiaan varsin perusteltu:

–Komissio keskittyy aiheisiin, joissa kotimainen päätöksenteko ja toimeenpano on ollut eri syistä jähmeää ja jotka kuitenkin ovat Suomen talouden pidemmän aikavälin näkymien kannalta aivan keskeisiä.

Julkisen talouden tilaa koskeva suositus

Komission suositus tähdentää sitä, että julkisen talouden sopeutuksesta ja velkasuhteen vakauttamistavoitteesta ei saa tinkiä. Uusimman ennusteen mukaan on vaarana, että Suomen julkisen sektorin suunnanmuutos vuosina 2016–2017 ei ole riittävä. Komissio korostaa sote-uudistuksen nopean toimeenpanon tärkeyttä palvelujen kustannustehokkuuden parantamisessa. Lisäksi komissio huomauttaa, että mahdollisia kertaluonteisia tuloja tulisi käyttää velkaantumisen alentamiseen eikä muihin tarkoituksiin.

Työmarkkinoiden toimintaa koskeva suositus

Komissio kehottaa työmarkkinaosapuolia edistämään paikallista sopimista, vähentämään jäykkyyksiä ja kehittämään palkanmuodostusta enemmän vientialavetoiseksi. Se kehottaa samalla kasvattamaan työnteon kannusteita ja varmistamaan riittävät työvoimapolitiikan toimet, jotta myös maahanmuuttajien työllistymistä voitaisiin edistää. Lisäksi komissio kannustaa tukemaan työmarkkinoiden alueellista ja ammatillista joustavuutta mm. kasvattamalla pääkaupunkiseudun asuntotarjontaa.

Sääntelyä ja rakenteita koskeva suositus

Komissio kehottaa Suomea rakenneuudistuksiin, jotka edistävät kilpailua palvelualoilla, tukevat yrittäjyyttä ja investointeja sekä vähentävät sääntelyä. Kaikilla näillä voidaan komission mukaan vauhdittaa korkean lisäarvon toimintojen kasvua.

Maakohtaiset suositukset perustuvat komission kattavaan analyysiin jäsenmaiden talous- ja sosiaalipolitiikasta. Ne ovat osa ns. eurooppalaisen ohjausjakson (European Semester) menettelyä, jolla pyritään ohjaamaan jäsenmaiden talouspolitiikkaa ja välttämään kriisien syntymistä jo ennalta.

Tutustu komission tiedotteeseen.