EU uudistaa maksukyvyttömyysmenettelyä, tavoitteena konkurssien vähentäminen

04.02.2013

Arviolta jopa 50 000 yritystä joutuu EU:ssa vuosittain maksukyvyttömyysmenettelyyn, jonka seurauksena näistä yrityksistä häviää joka vuosi peräti 1,7 miljoonaa työpaikkaa.

Euroopan komissio antoi viime joulukuussa ehdotuksen EU:n maksukyvyttömyysasetuksen uudistamisesta. Nykyinen asetus on vuodelta 2000.

Komissio haluaa ajantasaistaa sääntelyä niin, että se tukee paremmin yritysten mahdollisuuksia tervehdyttää liiketoimintaansa maksukyvyttömyystilanteissa. Tavoitteena on myös luoda yrityksille suotuisa toimintaympäristö varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina.

Sääntely halutaan päivittää vastaamaan kansallisissa insolvenssisääntelyissä tapahtunutta kehitystä. Huomioon otettaisiin erityisesti vakavasti velkaantuneet, rehellisesti toimivat yritykset. Tavoitteena on, että tällaiset yritykset pystyisivät selviytymään taloudellisista vaikeuksista ilman likvidointia – nykysääntely kohdistuu pikemminkin likvidaatioon kuin tervehdyttämiseen. Toisaalta velkojien oikeudet saamisiinsa halutaan turvata tasapainoisesti ja niin, että velkojakin hyötyy menettelystä.

Tehoa rajat ylittävien maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseen

Ehdotuksessa mm. laajennetaan asetuksen soveltamisalaa ns. esimaksukyvyttömyysmenettelyihin (pre-insolvency proceedings) ja luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyihin sekä esitetään muotovaatimuksia velkojan saatavien valvomiselle. Rajat ylittävien maksukyvyttömyystilanteiden hoitamista pyritään myös tehostamaan siten, että eri jäsenvaltioissa menettelystä vastaavat tuomioistuimet tiivistävät yhteistyötään. Myös velkojien tiedonsaantioikeus paranee, kun jäsenvaltiot velvoitetaan julkistamaan keskeiset tiedot menettelyn aloittamisesta maksuttoman julkisen rekisterin välityksellä.

Komissio julkisti joulukuussa myös tiedonannon ”A new European approach to business failure and insolvency”. Sillä pyritään tukemaan ja syventämään keskustelua asetusehdotuksesta. Aiheesta käynnistetään julkinen kuuleminen, jolla kerätään jäsenmaiden ja sidosryhmien näkemyksiä kansallisen maksukyvyttömyyssääntelyn toimivuudesta sisämarkkinoilla. Komissio pyrkii liittämään rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyiden uudistamiseen myös keskustelun kansallisten sääntelyjen ajantasaistamisesta ja mahdollisesta harmonisoinnista.

Velallisen ja velkojan edut huomioitava tasapuolisesti

Elinkeinoelämä pitää ehdotusta lähtökohtaisesti myönteisenä, koska se ottaa huomioon sekä velallisen että velkojan edut ja selkeyttää nykytilannetta. Hyvää on myös mahdollisuus ns. toissijaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Ehdotuksessa on kuitenkin tarkennusta vaativia kohtia, esimerkiksi soveltamisalan laajennusta pitäisi selkeyttää ainakin luonnollisen henkilön ja ennakollisen maksukyvyttömyysmenettelyn sekä ylivelkaantuneisuuden käsitteiden osalta.

Asetusehdotuksen käsittely käynnistyy neuvoston työryhmässä helmikuussa. Euroopan parlamentissa vastuuvaliokuntana on JURI (oikeudelliset asiat).

Lue lisää:

Lisätietoja:

Asiantuntijat Riikka Tähtivuori, puh. 09 4202 2521, ja Eeva Kolehmainen, EK Bryssel, puh. +32 474 048 831