EU:n komissio valmistelee vaihtoehtoa ISDS-riitojenratkaisulle

23.03.2015

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on ilmoittanut puoltavansa ajatusta, että välimiesmenettely korvattaisiin tulevaisuudessa pysyvällä investointituomioistuimella. Tällä välin keskityttäisiin välimiesmenettelyn kehittämiseen.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström esitti viime viikolla Euroopan parlamentissa, että nykyinen ISDS-riitojenratkaisukeino eli välimiesmenettely korvattaisiin pysyvällä, investointisuojakysymyksiin erikoistuneella tuomioistuimella.

Pysyvän investointituomioistuimen luominen vie kuitenkin aikaa eikä se siten ole realistinen vaihtoehto TTIP:n välimiesmenettelylle. TTIP ilman välimiesmenettelyä taas merkitsisi tilannetta, jossa investointeja ei voitaisi tehokkaasti suojata.

TTIP-sopimusta palvelisikin Malmströmin mielestä parhaiten se, että nykyiseen välimiesmenettelyyn tehtäisiin uudistuksia, jotka selkeyttäisivät ja vahvistaisivat olemassa olevia määräyksiä.

Jatkokehitetään Kanada-mallin pohjalta

Malmströmin mukaan investointisuojaa on jo parannettu EU:n ja Kanadan välillä solmitussa kauppasopimuksessa (CETA), jossa korostettiin osapuolten sääntelyoikeutta. Malmström näkee TTIP:ssä mahdollisuuden mennä vielä pidemmälle: sopimukseen kirjattaisiin spesifisti se, että investoijalle ei taattaisi kohdemaan sääntely-ympäristön muuttumattomuutta.

EK:n näkemyksen mukaan tämä merkitsisi nykytilanteen toteamista, sanoo asiantuntija Eeva Korolainen:

– Investointien suojaaminen ei ole tähänkään asti estänyt lainsäädännön kehittämistä. Esimerkiksi Suomen investointisuojasopimuksissa ei sitouduta sääntely-ympäristön muuttumattomuuteen. EU:n jäsenmailla on n. 1400 investointisuojasopimusta eikä tämä näy sääntelyn puutteena.

Välimiesten valintaa tiukennettaisiin

Malmströmin kabinetissa pohditaan myös mahdollisuutta määritellä tarkemmin, keillä olisi oikeus toimia välimiehinä investointeja koskevassa riitojenratkaisussa.

Nykyisin riidan osapuolet valitsevat välimiehet itse: kumpikin valitsee yhden välimiehen, ja kolmas välimies valitaan yhdessä. Tämä menettely mahdollistaa parhaan asiantuntemuksen hyödyntämisen kunkin riidan ratkaisemisessa. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, joudutaan tyytymään ennalta määrättyihin välimiesvaihtoehtoihin.

Komission pohtima idea saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa tietty tuomarien joukko ratkaisisi kaikki riidat.

Laajempi valitusoikeus

Brysselissä keskustellaan myös mahdollisuudesta, että välimiesoikeuden ratkaisujen valitusoikeutta laajennettaisiin. Ehdotus on EK:n näkemyksen mukaan harkitsemisen arvoinen. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei valittamisesta tehdä vakiokäytäntöä ja näin lisätä välimiesmenettelyn kustannuksia ja menetetä sen nopeutta.

Ihannetilanteessa investointisuojasta voitaisiin sopia vielä TTIP:iä paljon laajemmin, sanoo EK:n johtava asiantuntija Simo Karetie:

– Paras tulevaisuuden ratkaisu olisi globaali investointisuojasopimus ja sitä koskeva riitojenratkaisumenettely, mutta sellaisiin pääseminen vie aikaa. TTIP-neuvottelut tarjoavat jo nyt erinomaisen tilaisuuden keskustella investointisuojasta ja tarpeen mukaan kehittää tai selkeyttää suojaa sekä sitä koskevaa riitojenratkaisua.


 

Taustaa:
ISDS on keino ratkaista investointisuojan rikkomuksia

ISDS-riitojenratkaisu liittyy olennaisesti vapaakauppasopimusten investointisuojaan. Investointisuojasta sopimalla valtiot sitoutuvat kohtelemaan ulkomaisia ja paikallisia investoijia tasapuolisesti. Ulkomaisten investoijien on noudatettava kohdevaltion lainsäädäntöä mutta vastaavasti niillä oikeus syrjimättömään ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Valtioista riippumattomia ISDS-välimiesoikeuksia tarvitaan ratkaisemaan investointisuojaa koskevia sopimusriitoja. Jos yritys epäilee kohdevaltion rikkoneen sovittua investointisuojaa, tarvitaan riidanratkaisuun puolueeton taho. Tällöin voidaan käyttää investoijan ja kohdevaltion välistä välimiesoikeutta. Koska riidan osapuolina ovat investoija ja valtio, välimiesoikeutta kutsutaan lyhenteellä ISDS (Investor-State Dispute Settlement).

Tutustu EK:n muistioon ja QA-vastauksiin investointisuojasta ja ISDS:stä.