Kartalle EU:n vastuullisuussääntelystä – missä mennään?

21.11.2023

Vastuullisuutta koskeva lainsäädäntö etenee Euroopan unionissa laajalla rintamalla ja osittain ollaan jo kansallisen toimeenpanon äärellä. Tälle sivulle on tiivistetty EU:n keskeisiä vastuullisuuteen liittyviä sääntelyhankkeita, joiden vaikutuksiin myös pk-yritysten tulee liiketoiminnassaan varautua.

EU-lainsäädäntö koskee ensi vaiheessa suuria tai keskisuuria yrityksiä. Kohdejoukko laajenee kuitenkin vääjäämättä. Jo nyt on nähty, että suuryrityksiä koskevat vaatimukset heijastuvat välillisesti myös niiden toimitusketjuihin eli alihankkijoina toimiviin pk-yrityksiin.

EU tulee asettamaan hyvin tiukkojakin vaatimuksia yritysten vastuullisuudelle. Suomalaisyritysten korkean lähtötason ansiosta olemme hyvissä asemissa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin.

Vastuullinen toiminta on edellytys yrityksen olemassaololle, mutta kunnianhimoisille yrityksille se on myös erottautumisen ja kilpailukyvyn lähde. Tätä valttikorttia suomalaisyritysten kannattaa nyt hyödyntää vientimarkkinoilla niin Euroopassa kuin maailmallakin.

EU:n keskeisten vastuullisuushankkeiden tilannetiedot:

Kestävyysraportointi

EU-taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

EU:n yritysvastuulaki

Pakkotyöasetus

Kestäviä tuotteita koskeva asetus (ecodesign)

Sukupuolten tasapuolinen edustus hallituksissa

Vihreiden väittämien direktiivi 

Kestävyysraportointi

Kestävyyraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) tuo yrityksille entistä laajemmat ja yksityiskohtaisemmat ESG-raportointivelvoitteet. Tavoitteena on parantaa raportoinnin yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta. Raportoituja tietoja koskee myös tilintarkastusvaatimus sekä vaatimus digitaalisesta raportoinnista.

Raportoinnin konkreettisemman sisällön määrittelevät kestävyysraportoinnin standardit (ESRS, European Sustainability Reporting Standards).

Status

Hyväksytty direktiivi

Direktiivi hyväksyttiin 28.11.2022 ja kansallinen toimeenpano on nyt käynnissä. Siihen kuuluvat ESR-raportointistandardit julkaistiin heinäkuussa 2023. Uudet velvoitteet astuvat voimaan kirjanpitolain, tilintarkastuslain ja eräiden muiden lakien muutoksien kautta kansallisesti 1.1.2024 alkaen. ESR-standardit on tarkoitus niin ikään saattaa voimaan siten, että ne olisivat voimassa 1.1.2024 alkaen.

 

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Pörssiyhtiöt ja yritykset, jotka työllistävät vähintään 250 työntekijää.

Soveltamisen alkamisajankohta

Raportointivuodesta 2024 alkaen: pörssiyhtiöt, jotka työllistävät vähintään 500 työntekijää.

Raportointivuodesta 2025 alkaen yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista ehdoista:

  • Työllistävät vähintään 250 työntekijää
  • Vähintään 40 miljoonan euron liikevaihto
  • Vähintään 20 miljoonan euron tase

Raportointivuodesta 2026 alkaen pienet ja keskisuuret listatut yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista ehdoista:

  • Työllistävät vähintään 50 työntekijää
  • Vähintään 8 miljoonan euron liikevaihto
  • Vähintään 4 miljoonan euron tase

EU-taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

EU-taksonomiaa koskevalla asetuksella luodaan yhteinen luokittelujärjestelmä sille, mitkä yritysten taloudelliset toimet ovat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä. Taksonomian vaikutukset heijastuvat yrityksiin mm. niiden hakiessa rahoitusta investointihankkeelleen: mitä kestävämpi hanke, sitä helpommin ja edullisemmin yritysten voi olettaa saavan jatkossa rahoitusta.

Status

Hyväksytty asetus

Asetus hyväksyttiin 18.6.2020, pääfokuksessa ilmastovaikutukset. Muita ympäristötavoitteita koskevat taksonomiakriteerit on määrä esitellä ja hyväksyä vuonna 2024.

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Pankit, vakuutusyhtiöt, varainhoitajat ja kaikki yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt.

EU:n yritysvastuulaki

EU:n yritysvastuulakihanke kulkee nimellä Corporate Sustainability Due Diligence Directive (kestävää yritystoimintaa koskevan huolellisuusvelvoitteen direktiivi).

Toteutuessaan komission ehdotus asettaa yrityksille velvollisuuksia ehkäistä ja kantaa vastuuta toimitus- tai arvoketjunsa haitallisista vastuullisuusvaikutuksista myös EU:n ulkopuolella, koskien erityisesti ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Direktiiviesitys puuttuisi myös yhtiöiden hallinnointiin ja johdon vastuisiin.

Status

Komission ehdotus

EU-neuvotteluissa saavutettiin alustava sopu 14.12.2023. Tämän jälkeen parlamentin ja neuvoston on annettava direktiiville vielä virallinen hyväksyntä.


Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

1) Yritykset, jotka työllistävät vähintään 500 työntekijää ja joiden globaali liikevaihto on vähintään 150 miljoonaa euroa,

2) yritykset, jotka työllistävät vähintään 250 työntekijää ja joiden liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa, jos ≥ 50 prosenttia liikevaihdosta on peräisin tietyiltä korkean riskin (tekstiiliteollisuus, maa- ja metsätalous sekä kaivannais- ja fossiilienergiateollisuus) aloilta

3) finanssisektori olisi tulossa direktiivin piiriin hieman rajoitetummin velvoittein.

Soveltamisen alkamisajankohta

Direktiivin lopullinen hyväksyntä tapahtunee aikaisintaan vuoden 2024 alkupuolella. Sen jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi kansallisesti voimaan. Näin ollen uudet velvoitteet astuisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2026.

Pakkotyöasetus

Ehdotuksen tavoitteena on kieltää pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden myynti ja tarjoaminen EU:n markkinoilla. Samoin halutaan kieltää niiden vienti EU:n ulkopuolelle.

Status

Komission ehdotus

Komission ehdotus ei ole edennyt neuvottelujen alkuvaihetta pidemmälle. 

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Kaikki yritykset. EU-maissa valmistetut ja EU-maihin tuodut tuotteet.

Soveltamisen ajankohta

Tarkkaa ajankohtaa ei vielä ole tiedossa. Direktiivi on saatettava lähtökohtaisesti kansallisesti voimaan 2 vuoden kuluessa sen voimaantulosta, eikä neuvotteluita ole kunnolla edes aloitettu. Mikäli direktiivin sisällöstä kyettäisiin sopimaan esimerkiksi ensi vuoden aikana, laskettaisiin soveltamisen alkamisajankohta siten kahden vuoden päähän vuoden 2024 lopusta. Tämän esimerkin mukaisesti direktiivin velvoitteet saattaisivat alkaa velvoittaa yrityksiä aikaisintaan vuoden 2027 alusta alkaen.

Kestäviä tuotteita koskeva asetus (ecodesign)

Ekosuunnittelun ehdotuksessa määritetään kiertotaloutta koskevat vähimmäisvaatimukset EU:ssa myytäville tuotteille. Vaatimukset edistävät tuotteiden kiertotalousperiaatteita, jotta tuotteet kestävät pidempään, niitä voidaan korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen. Asetuksessa säädettäisiin mm. tuotteiden kestävyydestä, kierrätetyn sisällön vähimmäismäärästä, tuotteiden elinkaaren ympäristö- ja ilmastovaikutuksista sekä jätteen syntymisen ehkäisemisestä ja jätemäärien vähentämisestä. Lisäksi ehdotetaan, että kaikkiin tuotteisiin liitetään niiden vastuullisuutta koskevia tietoja sisältävä digitaalinen tuotepassi.

Status

Komission ehdotus.

Parlamentin täysistuntoäänestys pidettiin heinäkuussa 2023, ja tällä hetkellä käynnissä ovat  trilogineuvottelut parlamentin, komission ja neuvoston välillä.

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Kaikki tuotteet lukuun ottamatta elintarvikkeita, rehuja, lääkkeitä.

Soveltamisen alkamisajankohta

Vasta kun komissio hyväksyy asetuksen mukaiset delegoidut säädökset.

Sukupuolten tasapuolinen edustus hallituksissa

Sukupuolten tasapuolista hallitusedustusta koskeva direktiivi vaikuttaa eritoten pörssiyhtiöihin.  Aliedustetun sukupuolen edustajien osuuden pörssiyhtiöiden hallintoelimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia toimivaan johtoon kuulumattomista jäsenistä. Vaihtoehtoisesti  aliedustetun sukupuolen edustajien osuuden tulisi olla vähintään 33 prosenttia kaikista hallintoelinpaikoista, kun mukaan luetaan sekä toimivaan johtoon kuuluvat että kuulumattomat hallintoelinten jäsenet. Pörssiyhtiöt, jotka eivät saavuta tavoitetta, ovat velvollisia mukauttamaan valintaprosessiaan.

Status

Hyväksytty direktiivi.  Parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen 7.6.2022.

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Pörssiyhtiöt

Soveltamisen alkamisajankohta

Jäsenmaiden on pantava direktiivi täytäntöön 28.12.2024 mennessä. Suomessa direktiivin toimeenpanon valmistelu on jo aloitettu.

Vihreiden väittämien direktiivi

Komission direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää ns. viherpesua. Direktiiviehdotus edellyttäisi, että yritykset noudattavat tiettyjä minimikriteereitä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten todentamisessa ja viestinnässä. Yritysten ympäristöväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari sekä keskeiset ympäristövaikutukset. Mainonnassa käytettyjen vihreiden väittämien pitää perustua kolmannen osapuolen todentamiseen.

Status

Komission ehdotus julkistettiin 22.3.2023, joten käsittely parlamentissa ja neuvostossa on vasta kesken.

Soveltamisalan piiriin kuuluvat yritykset

Kaikki yritykset, pois lukien alle 10 hengen mikroyritykset.


Soveltamisen alkamisajankohta

Kaksi vuotta voimaantulon jälkeen eli aikaisintaan vuonna 2025.

EU-vastuullisuussääntelyn status esitteen muodossa