Italia EU:n ohjaksissa seuraavat 6 kuukautta

04.07.2014

Heinäkuun alussa alkoi Italian vuoden 2014 loppuun asti jatkuva Euroopan Unionin puheenjohtajuuskausi.

Italian kautta leimaa etenkin komission tulevasta vaihdoksesta johtuva hiljainen kausi uusien lainsäädäntöehdotusten saralla. Syksyn aikana sekä parlamentissa että neuvostossa keskitytään lähinnä viemään eteenpäin jo käsittelyssä olevia ehdotuksia.

Italian puheenjohtajuuskausi hakee uutta alkua Euroopalle

Italia katsoo Euroopan parlamentin vaalien osoittaneen, että Euroopassa on kysyntää muutokselle. EU:n tärkeimmät haasteet ovat toipua talous- ja rahoituskriisistä, luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa perusoikeuksia sekä toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Italian puheenjohtajuuskauden ohjelmassa kannustetaan pohtimaan EU:n tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä. Italia visioi, että EU:n tulisi suuntautua vahvemmin kasvuun, kilpailukykyyn ja innovaatioihin sekä integroitua tiukemmin esim. sisämarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton alueella.

Italian puheenjohtajuuskaudella on kolme pääteemaa:

1) Työpaikkoja ja talouskasvua luova Eurooppa

Italian puheenjohtajuuskaudella käydään laaja-alaisia poliittisen tason keskusteluita, joilla valmistellaan Eurooppa 2020 -strategian ensi vuonna tapahtuvaa väliarviointia. Italia haluaa strategiasta tehokkaamman ja merkityksellisemmän.

Italia korostaa sisämarkkinoiden merkitystä kasvun ja työllisyyden edistämisessä, digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista ja teollisuuspolitiikkaa. Teollisuuden kilpailukyky pitää huomioida paremmin eri politiikka-alueilla.

Energiasektorilla Italia haluaa edistää energian tarjonnan ja toimituskanavien monipuolistamista ja energiaturvallisuutta sekä toteuttaa energian sisämarkkinat. Italia pyrkii myös pääsemään sopuun uusista ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaviivoista lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

Italia haluaa kehittää EMU:n taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta Eurooppa-neuvoston joulukuun 2012 linjausten pohjalta. Jo ennen puheenjohtajuuskauden alkua Italia on painottanut, että tähän asti EU:ssa on keskitytty talouskuriin ja rakennemuutoksiin. Se haluaa panostaa lisää kasvuun ja investointeihin. Italia korostaa ohjelmassaan kansallisen tason rakenneuudistusten tärkeyttä, mutta niille tarvittaisiin sen mukaan myös asianmukaisia kannusteita.

2) Tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia: EU demokratian, oikeuksien ja vapauden alueena

Korostamalla eri EU-instituutioiden yhteistyön tärkeyttä Italia pyrkii varmistamaan uuden viisivuotiskauden nopean ja sujuvan käynnistymisen.
Italia haluaa kehittää EU:n maahanmuuttopolitiikkaa sekä vahvistaa EU:n ulkorajojen integroitua valvontaa. Se on tuonut pakolaisasioissa vahvasti esille jäsenmaiden solidaarisuutta vastuunjaossa.

3) Isommalla vaihteella Euroopan ulkosuhteissa

Italia korostaa EU:n roolia kansainvälisenä toimijana, etenkin lähialueilla ja Välimeren alueella. Maahanmuuttoasioiden sekä energiapolitiikan ulkoinen ulottuvuus ovat vahvasti esillä.
Italia toivoo merkittävää edistymistä EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvotteluissa. Myös Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkyvyyttä ja tehokkuutta halutaan lisätä.

Elinkeinoelämä: Euroopan uudistuminen ja työpaikkoja luovat yritykset päätöksenteon keskiöön tulevalla viisivuotiskaudella

Talouskasvu on edellytys työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittymiselle. Se mahdollistaa yritysten nopean uusiutumisen ja varmistaa poliittisen vakauden. EU:n on luotava talouskasvulle suotuisia puitteita mm. vahvistamalla sisämarkkinoita, lisäämällä avoimuutta ja kilpailua.

Elinkeinoelämä pitää tervetulleena sitä, että Italian puheenjohtajuuskauden ohjelmassa tunnustetaan yritysten toimintaympäristön parantamisen merkitys kilpailukyvylle.

Myönteistä on myös kansallisten rakenneuudistusten korostaminen. Jäsenmaiden on huolehdittava oman julkisen taloutensa hyvästä hoidosta eivätkä kansalliset uudistukset voi olla unionin vastuulla. EU:n talouspolitiikka on ollut oikeansuuntaista. Finanssipolitiikan tiukempi koordinointi EU:n ja sen jäsenmaiden kesken on perusteltua. Nyt on tärkeää, että pysytään yhteisesti sovituissa sitoumuksissa.

Lue lisää:

Italian puheenjohtajuuskauden sivut

Italian puheenjohtajuuskauden ohjelma 

 

Kuva: 123rf.com, Apirati Pumruangnam