Jäykkä ja raskas sääntely jarruttaa resurssitehokkuutta

07.05.2012

Euroopan komissio laati vuonna 2011 tiekartan resurssitehokkuudesta. Siinä visioidaan kestävästä talouskasvusta ilman raaka-aineiden käytön kasvua ja vähemmillä ympäristövaikutuksilla vuonna 2050. Tiekartassa korostetaan mm. raaka-aineiden saannin turvaamista, kierrätystuotteiden markkinoiden kehittämistä sekä tutkimusta ja innovaatioita.

Euroopan parlamentti äänestää lähiaikoina resurssitehokkuutta koskevasta mietinnöstä. EK odottaa, ettei parlamentti ei lähde ylisääntelyn tielle vaan tukee innovaatioiden ja uusien investointien Eurooppaa.

Suomessa resurssitehokkuus on kehittynyt myönteisesti viimeiset 20 vuotta. Puhutaan talouden ja luonnonvarojen käytön irtikytkennästä, kun bkt kasvaa käyttöä nopeammin. Uusilla tuotantomenetelmillä ja teknologioilla voidaan esimerkiksi vähentää sähkön kulutusta, välttää jätteiden syntymistä, kierrättää ja hyötykäyttää sivutuotteita, optimoida tuotantoprosesseja sekä parantaa logistiikkaa.

Tarvitaan globaalia lähestymistapaa, ei pelkästään EU:n hankkeita

Elinkeinoelämä odottaa julkiselta vallalta esteiden purkamista ja kannustavuutta resurssitehokkuuden edistämiseen. Tarvitaan enemmän pilotteja uusien ratkaisujen löytämiseksi ja viranomaisten joustavaa suhtautumista niihin.

Vahingollista sitä vastoin on, jos EU lähtee säätelemään markkinoita voimakkaasti. Jäykät toimintatavat haittaavat kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Resurssitehokkuuden edistäminen on globaali kysymys, eikä EU voi ratkaista sitä yksipuolisilla hankkeilla. Myös kuluttajilla on vastuunsa.

Yritysten hallinnollista taakkaa ei saa lisätä, vaan päinvastoin on luotava suotuisa toimintaympäristö uusille ekotehokkaille investoinneille. Ympäristöohjauksessa (mm. merkinnöissä ja tuotesuunnitteluvaatimuksissa) on oltava käytännönläheinen. Verotuksella ei pidä luoda lisähaittoja kilpailukyvylle. Resurssitehokkuuden toteuttamisessa on otettava huomioon kunkin maan ja tuotantosektorin erityispiirteet.

EK katsoo, että resurssitehokkuus etenee parhaiten yrityslähtöisin toimin. EK vastustaa määrällisiä tavoitteita ja rajoitteita luonnonvarojen käytölle.

Komission resurssitehokkuussivusto:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Parlamentin mietintöluonnos (Gerbrandy) tullaan laittamaan täysistuntokalenterin sivustolle:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20120523+SIT+DOC+XML+V0//FI

Lisätietoja:
Asiantuntija Satu Räsänen
puh. 09 4202 2543
etunimi.sukunimi@ek.fi

Asiantuntija Jouni Lind