Komissio tiukentaisi haitallisten aineiden valvontaa vesissä

12.03.2012

Euroopan komissio ehdottaa 15 uuden aineen lisäämistä ns. prioriteettiaineiden luetteloon. Aineita seurataan ja valvotaan pintavesissä. Ehdotus perustuu komission velvoitteeseen tarkastella neljän vuoden välein prioriteettiaineluettelon muutostarpeita.

Aineille on asetettu ympäristönlaatunormeja, joiden seurannan tavoitteena on joki-, järvi- ja rannikkovesien kemiallisen tilan parantaminen. Mainittuihin 15 aineeseen kuuluu sekä teollisuuskemikaaleja että biosideissa, lääkkeissä ja kasvinsuojeluvalmisteissa käytettäviä aineita. Niiden valinta perustuu haittavaikutusten tieteelliseen riskinarviointiin.

Tiukennuksia ehdotetaan myös prioriteettiaineluetteloon jo sisältyville aineille, esimerkiksi nikkelin ympäristönlaatunormiin. Komissio ehdottaa, että jäsenmaat sisällyttäisivät tiukentuneet normit ja uusien aineiden tarkkailun jo toisen kauden vesienhoitosuunnitelmiin vuodesta 2015 alkaen.

Uutena elementtinä komissio ehdottaa ns. tarkkailulistaa aineista, joista jäsenmaat olisivat velvoitettuja keräämään tarkkailutietoa komissiolle prioriteettiaineluettelon tulevia tarkastuksia varten.

Tarvitaan järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja

Haitallisten aineiden listan laajentaminen lisää hallinnon työtä ja lisää sekä jäsenmaiden että teollisuuden tarkkailukustannuksia. Kaikille aineille ei edes ole olemassa yhtenäisiä standardoituja mittausmenetelmiä, jotka mahdollistaisivat vertailukelpoisen tiedon keräämisen.

EK korostaa, että esityksen jatkovalmistelu neuvostossa on tehtävä huolellisesti, jotta syntyy järkeviä, kuhunkin olosuhteeseen kustannustehokkaita ratkaisuja. Jos joku aine ei ole ongelma, puhdistamiseen ja valvontaan ei ole mielekästä sijoittaa merkittäviä varoja.

Toinen ongelma esityksessä on aikataulu. Uudet vaatimukset eivät millään ole toteutettavissa lähitulevaisuudessa. Toteutukselle pitää laatia tarkoituksenmukainen aikataulu.

Direktiiviesitys:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/com_2011_876.pdf

Lisätietoja:
Asiantuntija Satu Räsänen
puh. 09 4202 2543
etunimi.sukunimi@ek.fi

Asiantuntija Jouni Lind

Asiantuntija Irina Hakala