Kuluttajariitojen ratkaisemista nopeutettava ja tehostettava

16.04.2015

Suomessa ollaan toimeenpanemassa kuluttajariitojen ratkaisua koskevaa EU-direktiiviä. Kuluttajaliitto, EK, Suomen Yrittäjät, finanssiala ja FINE kannattavat vakuutuksia koskevan riidanratkaisun keskittämistä yhteen paikkaan.

EU-maissa toimeenpannaan paraikaa vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaa ns. ADR-direktiiviä (Alternative Dispute Resolution). Sen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille on kaikkialla Euroopassa tarjolla nopea ja kustannustehokas tapa ratkaista riidat elinkeinonharjoittajien kanssa tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella.

Direktiivin toimeenpanoa on Suomessa valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä, joka on juuri jättänyt mietintönsä.

Suomessa direktiivin edellyttämiä vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä toimii jo. Sellaisia ovat esimerkiksi kuluttajariitalautakunta ja FINEn yhteydessä toimivat Vakuutus-, Pankki- ja Arvopaperilautakunnat. Suurimmat muutospaineet näiden elinten toimintaan aiheutuvat siitä, että ADR-direktiivin mukaan kuluttajariita on käsiteltävä 90 päivän kuluessa ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta. Lautakunnissa tämä on haasteellista suurten tapausmäärien ja kokousaikataulujen takia.

Vakuutusriitoja käsitellään nyt kahdessa toimielimessä

Oikeusministeriön työryhmä arvioi erikseen kuluttajien vakuutusriitojen käsittelyn organisointia Suomessa.

Tällä hetkellä kuluttajien vakuutusriitoja käsitellään kahdessa toimielimessä: kuluttajariitalautakunnassa ja FINEn yhteydessä toimivassa Vakuutuslautakunnassa.

Kuluttajaliitto, EK, Suomen Yrittäjät, finanssiala sekä FINE kannattivat työryhmässä vakuutusasioiden keskittämistä FINEn Vakuutuslautakuntaan. Tämä selkiyttäisi ja tehostaisi riidanratkaisua. Äänestyksessä järjestöjen ja FINEn kanta jäi kuitenkin vähemmistöön, eikä työryhmä täten esitä päällekkäisyyden purkamista.

Keskittämisestä asiantuntemus- ja tehokkuushyötyjä

FINEn Vakuutuslautakunta on vakiintunut ja hyvin toimiva suomalaisen kuluttajansuojajärjestelmän osa, johon asiakkaat luottavat. Siellä käsitellään jo nyt valtaosa kuluttajien vakuutusriidoista. Keskittämistä puoltavat myös seuraavat seikat:

• Vakuutusriidoista luopumisesta seuraisi kuluttajariitalautakunnalle noin 5 %:n suuruinen resurssisäästö, joka voitaisiin käyttää sen toiminnan tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Päällekkäisten järjestelmien purkaminen säästäisi myös Vakuutuslautakunnan resursseja.

• Vakuutuslautakunnalla on kuluttajariitalautakuntaa paremmat mahdollisuudet hankkia esimerkiksi lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja riitakysymysten selvittämiseksi.

• Vakuutuslautakunnalla ja FINEllä on vakuutusasioissa runsaasti kokemusta ja sellaista erityisasiantuntemusta, jota kuluttajienkin vakuutusriitojen luotettava ratkaiseminen vaatii.

EK:n, Kuluttajaliiton, Suomen Yrittäjien, finanssialan ja FINEn yhteinen tiedote

 

Taustaa FINEstä:

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus- pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja ratkaisee asiakkaiden riita-asioita lautakunnissaan. Vuonna 2014 kuluttajat ottivat näissä asioissa yhteyttä FINEen yli 10 500 kertaa.

FINE on Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Finanssivalvonnan ja Finanssi¬alan Keskusliiton perustama yhteistyöelin. Sen hallituksessa on sopijaosapuolten lisäksi edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö. Ns. ADR-direktiivin myötä FINE tulee myös oikeusministeriön valvonnan piiriin, ja FINEn toimintaa säännellään jatkossa lailla.