Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiiviehdotuksesta haetaan sopua kesäkuussa

08.03.2013

Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanon tehostamiseen pyrkivän direktiiviehdotuksen käsittely etenee tänä keväänä sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Valvonta ja yhteisvastuu puhuttavat eniten neuvostossa

Neuvostossa eniten keskustelua ovat herättäneet ehdotukset kansallisella tasolla lähettämistilanteissa sallituista valvontatoimista ja ns. yhteisvastuusta. EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliministerit kävivät niistä poliittisen keskustelun viime joulukuussa. Osa jäsenmaista haluaisi, että täytäntöönpanodirektiivi listaisi tyhjentävästi, millaiset kansalliset valvontakeinot ovat sallittuja, osa haluaisi jättää jäsenmaille lähes täyden vapauden kansallisten valvontakeinojen soveltamiseen.

Komission ehdotuksen mukaan tilaaja voisi joutua vastuuseen alihankkijansa maksamattomista vähimmäispalkkasaatavista ja virheellisesti pidätettyjen ennakonpidätysten tai sosiaaliturvamaksujen palauttamisesta. Tässä yhteisvastuukysymyksessä kannat jakautuvat: jotkut maat toivoisivat, ettei yhteisvastuuta luotaisi tässä direktiivissä, kun taas toiset pitävät yhteisvastuuta hyvin tärkeänä. On myös ehdotettu, että yhteisvastuu kansallisella tasolla olisi jäsenmaille valinnaista.

EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa Irlanti on asettanut tavoitteeksi, että ehdotuksen sisällöstä päästäisiin sopuun työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostossa kesäkuussa.

Parlamentin EMPL-valiokunnalta yli 800 muutosehdotusta

Sisämarkkinavaliokunta (IMCO) äänesti lausunnostaan helmikuussa. Lopullista lausuntoa ei ole vielä julkaistu, mutta ennakkotietojen mukaan valiokunta ehdottaa mm. yhteisvastuun luovan 12 artiklan poistamista ehdotuksesta. EK pitää sitä erittäin tervetulleena. Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) puolestaan äänestää lausunnostaan maaliskuun puolivälissä.

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnalle (EMPL) kuuluu päävastuu ehdotuksen parlamenttikäsittelystä. Valiokunnassa tehtiin komission ehdotukseen yli 800 muutosehdotusta.

Suuri osa raportööri Danuta Jazlowieckan alkuperäisistä mietintöluonnoksen tarkistuksista vei tekstiä oikeaan suuntaan, esimerkkinä yhteisvastuuartiklan poistaminen. Sen sijaan iso osa valiokunnan muista muutosehdotuksista on EK:n mielestä erittäin ongelmallisia. Niissä mm. pyritään laajentamaan yhteisvastuuta myös muille sektoreille kuin rakentamiseen sekä luomaan ketjuvastuu.

Jotkut muutosehdotuksista haluavat puuttua alkuperäisen, vuodelta 1996 olevan direktiivin perusperiaatteisiin tai lähetetyn työntekijän tai lähettämistilanteen määritelmiin. Osa muutosehdotuksista johtaisi siihen, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin ottamaan käyttöön kaikki direktiivissä listatut kansalliset valvontatoimet.

Valiokunnan maaliskuulle suunniteltu äänestys siirtynee ainakin huhtikuulle. Täysistuntoäänestys pidettäneen loppukeväästä tai kesällä.

Elinkeinoelämä: yhteisvastuujärjestelmää ei pidä luoda

EK korostaa, ettei EU-maita pidä velvoittaa luomaan komission ehdottamaa yhteisvastuuta, joka eroaa merkittävästi suomalaisesta tilaajavastuusta. Toivottavinta olisikin poistaa 12 artikla ehdotuksesta.

Jotta direktiivi ei vaarantaisi palvelujen vapaata tarjoamista tai oikeusvarmuutta lähettämistilanteissa, sallittujen kansallisten valvontakeinojen listan tulisi olla lähtökohtaisesti suljettu. On selvää, että täytäntöönpanodirektiivillä ei pidä pyrkiä harmonisoimaan jäsenmaiden kansallisia valvontajärjestelmiä. Toisaalta direktiivillä ei myöskään saisi estää jäsenmaissa jo käytettävien, asianmukaisten ja suhteellisuusperiaatetta noudattavien valvontakeinojen käyttöä.

Täytäntöönpanodirektiivillä ei myöskään pidä puuttua vuoden 1996 direktiivin perusperiaatteisiin tai määritelmiin.

Lue myös:

Komission ehdotus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&newsId=1234&furtherNews=yes
EMPL-valiokunnan mietintöluonnos  ja muut tarkistusehdotukset:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/draft-reports.html?linkedDocument=true&ufolderComCode=EMPL&ufolderLegId=7&ufolderId=09227&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=&dropDownCommittee=EMPL#documents
JURI-valiokunnan lausuntoluonnos ja muut tarkistusehdotukset:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/draft-opinions.html?linkedDocument=true&ufolderComCode=JURI&ufolderLegId=7&ufolderId=11051&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=&dropDownCommittee=JURI#documents

Lisätietoja:
Asiantuntijat Eeva Kolehmainen ja Anu Sajavaara sekä lakiasiainjohtaja Markus Äimälä