Liikesalaisuuksien suojaa uudistetaan EU:ssa – sääntely Suomessa jo esimerkillistä

18.02.2014

Euroopan komissio kannustaa pk-yrityksiä kansainvälisiin t&k-hankkeisiin yhdenmukaistamalla liikesalaisuuksien sääntelyä. Suomessa sääntely on jo kohdallaan eikä sitä pidä huonontaa EU-uudistuksella.

Liikesalaisuudet ovat yrityksille tärkeää aineetonta omaisuutta varsinaisten immateriaalioikeuksien, kuten patenttien ja tekijänoikeuksien rinnalla. Immateriaalioikeudet rekisteröidään ja ne tuottavat haltijalleen yksinoikeuden toisin kuin liikesalaisuudet, joita syntyy tyypillisesti yritysten t&k-hankkeissa. Liikesalaisuudet ovat nimensä mukaisesti luonteeltaan salassa pidettävää tietoa.

Liikesalaisuuksien suojaaminen ja sääntely vaihtelevat tällä hetkellä suuresti EU-maissa. Suomessa sääntely on kohtuullisen hyvällä tolalla ja kehittyneempää kuin monessa muussa maassa.

Liikesalaisuuksista säädetään Suomessa kolmessa laissa: laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, työsopimuslaissa sekä rikoslaissa.

Vuodesta 2003 rikoslaki on kattanut myös yrityssalaisuuksien rikkomiset vielä kaksi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tällä on merkitystä, sillä jopa 90 prosenttia kaikista tuomioistuimissa käsitellyistä yrityssalaisuuksien loukkauksista tehdään työsuhteen päättymishetkellä tai juuri kahden vuoden sisällä työsuhteen päättymisen jälkeen.

Direktiiviä viedään vauhdilla eteenpäin

Euroopan komissio haluaa yhdenmukaistaa liikesalaisuuksien suojan sisältöä ja oikeussuojakeinoja EU:ssa. Se julkisti aiheesta viime vuoden lopulla direktiiviehdotuksen, jota viedään vauhdilla eteenpäin EU:n lainsäädäntökoneistossa.

Tavoitteena on, että direktiivistä saavutetaan yhteinen näkemys toukokuun kilpailukykyneuvostoon mennessä. Direktiiviehdotus on osa EU:n IPR-strategiaa.

Komission pyrkii kannustamaan erityisesti pk-yrityksiä rajat ylittäviin t&k- ja muihin hankkeisiin, joissa syntyy aineetonta omaisuutta.

EU-sääntelyn yhdenmukaistaminen helpottaa myös toimimista Euroopasta USA:n suuntaan.

Sääntelyn yhdenmukaistaminen helpottaa toimimista USA:n suuntaan.

 

USA:ssa liikesalaisuuksista on ollut sääntelyä jo kauan.

Elinkeinoelämä suhtautuu direktiiviehdotukseen periaatteessa myönteisesti, koska sääntelyn yhdenmukaistaminen parantaa sisämarkkinoilla toimivien yritysten oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta.

Samalla se kuitenkin alleviivaa, että liikesalaisuuksien sääntely on jo Suomessa tasokasta ja hyvin toimivaa. Uusi EU-sääntely ei saa heikentää nykytasoa.

Lue lisää:
Komission ehdotus direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta