Logottomia pakkauksia ajetaan tupakkatuotedirektiiviin

03.05.2013

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2012 ehdotuksen tupakkatuotedirektiivin muuttamiseksi. Ehdotus sisältää määräyksiä pakkausmerkinnöistä sekä säännöksiä tupakkatuotteiden valmistuksesta, esillepanosta ja myynnistä.

Ehdotetuilla muutoksilla pakkausmerkintöihin voi olla heijastusvaikutuksia kaikkeen yritystoimintaan. Komissio haluaa nykyisten tekstivaroitusten lisäksi pakkauksiin kuvavaroituksia, joiden yhteenlasketun osuuden pakkauksen etu- ja takakannesta on oltava vähintään 75 prosenttia.

Direktiivi sallisi jäsenmaille myös nykyistä tiukempia velvoitteita eli käytännössä mahdollisuutta vaatia tupakkatuotteille geneerisiä/logottomia vähittäismyyntipakkauksia (ns. plain packaging).

Elinkeinoelämä: logottomuus rikkoo IPR-oikeuksia

Elinkeinoelämä pitää ehdotuksia pakkausmerkintäsäännöksistä logottomat vähittäismyyntipakkaukset mukaan lukien kohtuuttomina. Ehdotettavaan pakkaussääntelyyn sisältyy lukuisia IPR-ongelmia:

  • se rajoittaa tavaramerkkien käyttöä tuotteiden tunnuksena,
  • sillä puututaan keskeiseen perusoikeuteen eli omaisuudensuojaan,
  • se on mahdollisesti ristiriidassa kansainvälisten IPR-sopimusten, kuten WTO:n TRIPS-sopimuksen kanssa,
  • se on vastoin EU:n IPR-strategiaan sisältyvää tuoteväärennösten ja piratismin torjunnan ohjelmaa ja
  • se on omiaan leviämään muihin sellaisiin kuluttajatuotteisiin, joihin liittyy kansanterveydellisiä näkökohtia. Tällaisia aloitteita on pöydällä jo ainakin Chilessä ja Thaimaassa.

Ehdotusta käsitelty ripeästi, Irlannilta kompromissi vielä tänä keväänä

Direktiiviehdotusta on käsitelty tänä vuonna ripeästi neuvoston työryhmässä sekä kuudessa valiokunnassa Euroopan parlamentissa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) ollessa vastuuvaliokunta.

Puheenjohtajamaa Irlanti, joka on ottanut hankkeen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen, pyrkii saavuttamaan kompromissin vielä tänä keväänä.

Parlamentissa asiaa käsittelevät valiokunnat aikovat antaa lausuntonsa viimeistään kesäkuussa ja ENVI äänestää mietinnöstä heinäkuussa.

EU:n neuvoa-antava elin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi direktiiviehdotuksesta maaliskuussa lausuntoluonnoksensa, jossa kiinnitettiin huomiota pakkausmerkintöjen velvoitteiden haitallisuuteen elinkeinoelämälle, kuluttajille ja valtiontaloudelle.

Komitea nosti esiin mm. tuotteiden huononevan kyvyn erottua markkinakilpailussa pakkaussäännösten vuoksi ja siitä seuraavan kuluttajatietoisuuden heikkenemisen, tuoteväärennösten helpottumisen, laittoman kaupan lisääntymisen sekä verotulojen menetykset.

Komission tavoitteena on saada ehdotus hyväksytyksi viimeistään keväällä 2014 ja voimaan viimeistään vuonna 2016. Jäsenmailla on sen jälkeen 18 kuukautta aikaa saattaa direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Suomen kanta ei ole elinkeinoelämän kanta

Suomen kantaa valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä, joka pyysi sidosryhmiltä lausuntoja helmikuussa. Elinkeinoelämältä lausuntoa ei pyydetty, mutta EK antoi oma-aloitelausunnon.

Valitettavasti elinkeinoelämän näkemyksiä ei huomioitu lainkaan valtioneuvoston kirjelmässä, joka annettiin eduskunnalle maaliskuussa. Suomi kannattaa direktiiviehdotusta ja ehdottaa lisäksi logottomien pakkausmerkintöjen käyttöönottoa.

Eduskunnassa asiaa käsiteltiin useassa eri valiokunnassa. EK oli kuultavana talousvaliokunnassa, joka kiinnitti huomiota ehdotuksen IPR-ongelmiin, tavaramerkin haltijan ja kuluttajan asemaan sekä ehdotuksen mahdolliseen ristiriitaan WTO:n TRIPS-sopimuksen kanssa.

Suuri valiokunta antoi lopuksi tukensa Suomen kannalle ja logottomille pakkauksille, mutta huomautti, ettei järjestely saa loukata Suomelle tärkeää TRIPS-sopimusta.

Komission direktiiviehdotus:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm

EK:n muistio (pdf) valtioneuvoston kirjelmästä tupakkatuotteita koskevaksi direktiiviehdotukseksi (U 6/2013 vp)