Lukiossa panostettava urasuunnittelutaitoihin

22.02.2012

Lukiossa tulee kiinnittää enemmän huomiota tietoteknisiin valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitoihin, oma-aloitteisuuteen, kriittisyyteen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja työelämäorientaatioon. Lukion tuottamia jatkokoulutusvalmiuksia selvitettiin Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnissa, joka toteutettiin haastattelemalla korkeakoulujen henkilöstöä ja tekemällä kysely lukion suorittaneille.

Kyselyssä kattava aineisto

Koulutuksen arviointineuvoston lukion tuottamia jatkokoulutusvalmiuksia koskevaan kyselyyn vastasi 10 087 vuonna 2007 ylioppilastutkintoon osallistunutta. Jatkokoulutusvalmiuksilla tarkoitetaan lukion kykyä tuottaa opiskelijoille riittävän laajoja tiedollisia ja taidollisia valmiuksia korkeakouluopiskeluun.

Arviointiryhmä toteaa, että lukio tuottaa myönteisen asenteen jatkokoulutukseen ja hyvän yleissivistyksen. Opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen oppimistavoitteiden määrä on liian laaja. Kaikkia tavoitteita ei saavuteta, eikä opiskelijalle muodostu kokonaiskuvaa.

– Arviointi tuottaa konkreettisia kehittämisehdotuksia lukiokoulutukselle. Vuoropuhelua korkeakoulujen ja lukion kesken tulee lisätä sekä arjessa että lukiokoulutuksen valtakunnallisessa kehittämistyössä, toteaa asiantuntija Mirja Hannula EK:n koulutus- ja työvoimayksiköstä.

Neljä kehittämiskohdetta

Raportissaan arviointiryhmä nostaa esiin neljä kehittämiskohdetta:

  1. Lukiokoulutuksen pirstaleisuutta on vähennettävä
  2. Keskeisten yleissivistävien oppiaineiden osaamista on vahvistettava
  3. Lukiolaisten geneerisiä ja työelämään liittyviä valmiuksia parannettava
  4. Lukion opinto-ohjaus tulee uudistaa perusteellisesti

Jatko-opintojen ja työelämävalmiuksien kannalta arvioinnissa nousevat esiin niin sanotut geneeriset taidot kuten sosiaalisten taidot, tiedonhankinnan taidot ja urasuunnitteluvalmiudet. Opiskelijoilla on tarve saada ajantasaista tietoa sekä työelämästä että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista. Ohjausjärjestelmän kehittämisessä tulee opinto-ohjaajien ja opettajien yhteistyötä tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Arviointi tuottaa arvokasta tietoa myös korkeakouluopetuksen kehittämiseen. Opinnot vastaavat opiskelijoiden odotuksia hieman paremmin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa. Korkeakouluissa annettavan opetuksen laatuun, koulutusohjelmien järjestelyihin sekä korkeakouluopinnoista ennakkoon annettuun tietoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Tutustu Koulutuksen arviointineuvoston arviointiin ”Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta”.

Lisätietoja:
Mirja Hannula, asiantuntija
p. 09 4202 2232
etunimi.sukunimi@ek.fi