Palvelualat työllistävät, osaaminen keskiössä

11.03.2014

EK:n jäsenyritykset rekrytoivat palvelukseensa vuoden 2013 aikana lähes 40 000 uutta henkilöä. Näistä lähes kolme neljäsosaa työllistyi palvelualoille. Luvuissa ovat mukana sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin palkatut henkilöt.

Suurimpia rekrytoijia henkilömäärällä mitattuna olivat kiinteistöalan, kaupan alan ja teknologiateollisuuden yritykset. Tiedot perustuvat EK:n henkilöstö- ja koulutustiedusteluun.

Yrityksiin rekrytoitiin eniten henkilöitä, jotka olivat suorittaneet ammatillisen koulutuksen. Heidän osuutensa kaikista rekrytoiduista oli 43 prosenttia. Ammattikorkeakoulutuksen saaneita oli viidennes ja yliopistokoulutus oli 16 prosentilla rekrytoiduista. Yritysten uusista työntekijöistä kahdella prosentilla oli akateeminen jatkotutkinto. Ilman peruskoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeistä tutkintoa rekrytoiduista oli lähes viidennes. Näistä suurin osa sijoittui kiinteistöpalvelualan yrityksiin, jotka joutuvat usein kouluttamaan työntekijänsä itse alan vähäisen työelämälähtöisen tutkintotarjonnan takia.

Kuinka rekrytointitarpeet kehittyvät?

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan, miltä koulutusaloilta ne tarvitsevat lähivuosina eniten uutta työvoimaa. Rekrytointitarpeen kasvu ennakoitiin suurimmaksi tekniikan alalla, liiketaloudessa ja kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Näistä etenkin sosiaali- ja terveysalalla on jo nyt havaittavissa työvoimapulaa. Myös kiinteistöpalvelujen yritykset ovat kohdanneet rekrytointivaikeuksia uutta henkilöstöä hakiessaan.

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaa tarjolla olevien hakijoiden määrän ohella myös se, kuinka hyvin hakijoiden osaaminen vastaa yrityksen tarpeisiin.

– Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja jokaisella rekrytoitavalla tulisi olla vähintään ammatilliset perusvalmiudet, esimerkiksi ammatillisen tutkinnon osan tuottama osaaminen. Osaamista voidaan kartuttaa myös työelämässä, esimerkiksi hyödyntämällä tutkinnon osaan tähtäävää oppisopimuskoulutusta tai suorittamalla tutkintoja ja niiden osia näyttötutkintoina, toteaa koulutuspolitiikan asiantuntija Satu Ågren.

Lisäarvoa rajapinnoilta

Uuden henkilöstön koulutusprofiileissa näkyy eri alojen tuottaman osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa.

– Tekniikan alalta ei työllistytä vain teollisuusyrityksiin, vaan monipuolisesti eri aloille. Etenkin palvelualojen yrityksiin on rekrytoitu varsin tasaisesti eri koulutusalojen ammattilaisia. Osaamisalueet kytkeytyvät tiiviimmin toisiinsa ja lisäarvo syntyy osaamisalueiden rajapinnoilla, täsmentää asiantuntija Jenni Ruokonen EK:sta

Tekniikan  ja liiketalouden osaajat haluttuja

Vuonna 2013 eniten rekrytoitiin tekniikan alan koulutuksen suorittaneita, lähes 8 500 henkilöä.  Korkeakoulututkinnon suorittaneista vuonna 2013 EK:n jäsenyrityksissä työskentelyn aloittaneista kolmannes edusti tekniikan alan koulutuksen saaneita. Ammatillisen koulutuksen suorittaneista tekniikan alan koulutus oli puolestaan reilulla viidenneksellä rekrytoiduista.

Toiseksi eniten (noin 6 000 henkilöä) yritykset tarvitsivat liiketalouden ja kaupanalan osaajia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista uusista työntekijöistä neljänneksellä oli taustallaan liiketaloudellinen tutkinto. Ammatillisen tai yliopistokoulutuksen hankkineista viidesosa oli kouluttautunut liiketalouden ja kaupan koulutusohjelmissa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen saaneet osaajat olivat myös haluttuja yrityksissä. Sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia palkattiin EK:n jäsenyrityksiin miltei 3 600 henkilöä.

Yliopistoista valmistuneiden osalta yrityksissä oli kysyntää erityisesti oikeustieteellisestä ja kemian alan koulutuksesta.

Henkilöstö- ja koulutustiedustelun tilastokuvia