Pk-Pulssi: Moninkertainen yrittäjyys yleistä, Mittelstand-sektorin kova ydin kapea

30.06.2021

Suomen pk-sektori on valmiina kasvuun: 47 prosenttia pienistä ja keskisuurista työnantajayrityksistä hakee yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua. Lisäksi yli neljännes yrittäjistä omistaa useampia yrityksiä rinnakkain, jolloin kasvua haetaan myös uusia yrityksiä ostamalla tai perustamalla. Tällainen portfolioyrittäjyys on tyypillistä Mittelstand-yrityksissä, jonka kova ydin koostuu kyselyn perusteella noin 1 500 yrittäjävetoisesta, 50–499 työntekijän firmasta.

EK:n tekemässä Pk-Pulssi-yrityskyselyssä pureuduttiin kasvuyrittäjyyteen kahdesta näkökulmasta:

  1.  Miten yleinen ilmiö Suomessa on ns. moninkertainen yrittäjyys, jolloin yksi yrittäjä omistaa ja kehittää useampaa yritystä. Yritykset voivat olla yrittäjän omistuksessa samanaikaisesti (portfolioyrittäjyys) tai ajallisesti peräkkäin (sarjayrittäjyys).
  2. Miten paljon Suomessa on ns. Mittelstand-yrittäjiä. Selvityksessä noudatettiin Saksassa käytettyä määritelmää, jonka mukaan Mittelstand-yrityksiin luetaan yritykset, jotka ovat yrittäjien tai perheiden omistuksessa.

Huomioita kasvusta ja moninkertaisesta yrittäjyydestä

  • Talouden kasvukäänne näkyy myös Pk-Pulssin tuloksissa. Kasvuhakuisia yrityksiä on pk-sektorin työnantajakentässä nyt 47 prosenttia, kun niitä vuosi sitten oli 39 prosenttia. Kasvuhakuisista 9 prosenttia tavoittelee vähintään 30 prosentin vuotuista kasvua (5 % kesäkuussa 2020) ja 38 prosenttia 10–29 prosentin kasvua (34 % kesäkuussa 2020).
  • Moninkertainen yrittäjyys on työnantajayrityksissä yleistä. Jopa 39 prosenttia yritysten omistajista on sarja- tai portfolioyrittäjiä. Varsinkin portfolioyrittäjyys eli useamman yrityksen samanaikainen omistaminen on tyypillistä (27 % vastaajista).
  • Tulokset myös tukevat aiempia havaintoja siitä, että portfolioyrittäjyyden motiivina on yritystoiminnan kasvattaminen. 64 % portfolioyrittäjistä tavoittelee vähintään 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, kun osuus kaikista työnantajista on 47 %.

Huomioita Suomen Mittelstand-yrityksistä

  • Mittelstand-yritysten eli yrittäjä- tai perheomisteisten firmojen osuus kaikista 50–499 henkilöä työllistävistä yrityksistä on 42 prosenttia. Osuus on pienempi kuin Saksassa ja tarkoittaa lukumääräisesti noin 1 500 yritystä. Nämä yritykset muodostavat Suomen Mittelstand-yritysten ydinjoukon.
  • Saksalaisen määritelmän mukaan Mittelstandiin voidaan lukea myös pienemmät yrittäjä- tai perhevetoiset firmat. EK:n aineistossa esimerkiksi 10–49 henkilön pienyrityksissä Mittelstandien osuus on jopa 70 prosenttia. Osuus on samaa luokkaa kuin Saksassa ja tarkoittaa lukumääräisesti noin 11 700 yritystä. Nämä yritykset muodostavat laajennetun Mittelstand-yritysjoukon.
  • Aluetarkastelu osoittaa, että Mittelstand-yritysten osuus on suhteellisesti pienempi Helsinki-Uudellamaalla kuin muilla suuralueilla. Toki lukumääräisesti tilanne voi olla toinen, mutta tulokset kertonevat siitä, että pääkaupunkiseudulla kookkaammat yritykset eivät välttämättä yhtä usein ole enää yrittäjävetoisia ja omistus on usein joko konserneissa tai ulkomailla.
  • Keskisuurista 50–499 henkilön Mittelstand-yrityksistä jopa 79 prosenttia on perheyrityksiä (62 % kaikista työnantajayrityksistä) ja 54 prosenttia portfolioyrittäjien omistamia (27 % kaikista työnantajayrityksistä). Mittelstandit, perheyrittäjyys ja portfolioyrittäjyys linkittyvät siis vahvasti toisiinsa.

Pk-Pulssilla selvitettiin myös työnantajayritysten odotuksia Suomen hallitukselle ja sen yrittäjyyspolitiikkaan:

”Yrittämisen ja yritysten kasvun toimenpiteistä eniten kannatusta saivat verotuksen kannustavuuden ja ennustettavuuden lisääminen, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä työmarkkinoiden joustojen ja paikallisen sopimisen lisääminen. Keskisuurissa 50–499 henkilön Mittelstand-yrityksissä esim. omistajanvaihdosten edistämistä korostettiin enemmän kuin muissa yrityksissä”, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Yrityskysely toteutettiin kesäkuussa 2021 ja siihen osallistui 778 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jolloin tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon.

Kasvuyrittäjyyskatsaus ja Pk-Pulssi