Seitsemännen ympäristöohjelman valmistelu etenee

17.06.2013

Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat parhaillaan EU:n seitsemännestä ympäristöohjelmasta eli hakevat sovintoa raameista unionin ympäristöpolitiikalle seuraavan vuosikymmenen ajaksi.

Neuvottelut saataneen päätökseen tänä kesänä. Parlamentin täysistunto äänestää ohjelmasta lokakuussa, ja ohjelma valmistunee tämän vuoden aikana.

Ristiriitoja on muun muassa ilmastotavoitteiden asettamisesta, maaperänsuojelun kysymyksistä sekä EU:lle mahdollisesti annettavista valtuuksista tarkastaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenmaissa.

Parlamentti kannattaa kauttaaltaan tiukempaa ympäristönsuojelua ja sitovampia toimenpiteitä kuin neuvosto. Yksi tärkeä tavoite on myös säädöstulvan välttäminen.

Elinkeinoelämä: tarvitaan strateginen visio

EK on painottanut yhdessä BusinessEuropen kanssa, että ympäristöohjelman tulisi olla strateginen visio EU:n ympäristöpolitiikan prioriteeteista vuoteen 2020. EU:n ei pitäisi sortua liian yksityiskohtaiseen ja sitovaan ohjaukseen, koska se luo esteitä kasvulle. Esimerkiksi ympäristöveroja on harkittava erittäin tarkkaan, etteivät ne tee investoinneista epäedullisia.

Elinkeinoelämän mielestä ohjelmassa ei pitäisi päättää EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta vuodesta 2020 eteenpäin, koska siitä tehdään päätökset erikseen. Myöskään ilmasto- ja energiapolitiikasta käytävää keskustelua ei saisi sitoa ennakolta.

Maaperän suojelussa tulisi ottaa huomioon, että useissa jäsenmaissa on jo varsin kattavaa lainsäädäntöä sekä osaamista. Jäte olisi nähtävä resurssina ja jätteenkäsittelyssä olisi turvattava tehokkaimmat toimintatavat – olipa sitten kyse uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, käytöstä energiana tai kaatopaikkasijoittamisesta.

Lue myös:

Komission ehdotus seitsemänneksi ympäristöohjelmaksi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0710:FIN:FI:PDF

Euroopan parlamentin raporttiluonnos:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-506.123+01+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

Lisätietoja:
Asiantuntija Satu Räsänen
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2543

Asiantuntija Saila Turtiainen
firstname.surname@ek.fi
phone: +32 2 223 0805