Tuuli- ja aurinkoenergia tarvitsevat tuekseen varavoimaa; kotimainen vesivoima hyvä vaihtoehto

23.05.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on lähestynyt pääministeri Sipilää sekä ministereitä Rehn, Soini, Stubb ja Tiilikainen vesivoimaa koskevalla muistiolla.

Muistiossa tähdennetään, että Suomen energiajärjestelmän on vastattava hyvin nopeasti suuriin haasteisiin. Muutoksessa on pidettävä kiinni siitä, että energiajärjestelmä säilyy kilpailukykyisenä, toimitusvarmana ja kustannustehokkaana.

Haasteet ovat suuret erityisesti sähkömarkkinoilla. Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on poikkeuksellisen alhainen, mikä johtuu sekä taantumasta että voimakkaasti tuetun tuotannon kasvusta. Alhaisten hintojen vuoksi sähköntuotannosta on poistunut nopeasti ennennäkemätön määrä teknisesti vielä käyttökelpoista tuotantokapasiteettia. Suomen kyky huolehtia sähkön varmasta saannista on vaarantunut. Perusvoimantuotannon lisäksi Suomi tarvitseekin lisää kotimaista säätövoimaa uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergiantuotannon lisääntyessä.

Suomi kaipaa investointeja talouskasvun vauhdittamiseen ja työllisyyden kasvuun. Tällä hetkellä markkinaehtoiset investoinnit sähköntuotantoon ovat erittäin haastavia toteuttaa. Yhteiskunnan kannalta on oleellista, että hallinnolliset esteet investointien edestä raivataan.

Energiajärjestelmän tarvitsemaa säätövoimaa on mahdollista lisätä kotimaisella vesivoimantuotannolla jo rakennetuissa joissa mm. varastoaltaita rakentamalla. Vesivoima on säädettävyydeltään teknisesti toimivin, päästötön ja taloudellisesti edullisin energiantuotantomuoto. PVO Vesivoima Oy:n Iijoella pitkään valmistelema Kollaja-hanke vastaisi osaltaan yhteiskunnan tarpeeseen. Hankkeessa tulvavedet saataisiin varastoitua, jolloin nykyisten voimalaitosten käyttö tehostuisi ja niiden käyttö säätövoimana paranisi. Säätövoiman tarjonta kasvaisi noin 100 MW, mikä vastaa noin kolmannesta Suomen tuulivoimatavoitteen tuomasta lisäsäätötarpeesta.

Kollaja-hankkeen toteutussuunnitelma on pitkällä ja ympäristövaikutusten arvioinnit tehty. Niiden mukaan hanke voitaisiin toteuttaa ilman yhteiskunnan taloudellista tukea, ympäristöarvoja kunnioittaen ja koskien ominaispiirteet säilyttäen. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on arvioinut, että Kollaja-hanke ei merkittävästi uhkaa luontoarvoja. Noin 150 miljoonan euron investoinnin vaikutukset alueen talouteen olisivat merkittävät. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle olisivat suoraan 650 henkilötyövuotta ja välillisesti 590 henkilötyövuotta.

Nykyinen laki estää Kollajan allashankkeeseen suunnitellun uuden voimalaitoksen rakentamisen, vaikka koskiin ei rakennettaisi mitään ja kosket säilyisivät jatkossakin. Selvitysten mukaan voimalaitoksen rakentaminen olisi mahdollista tehdä luontoarvoja vaarantamatta.

EK esittää, että hallitus toimenpiteillään mahdollistaisi Kollaja-hankkeen etenemisen vesivoiman lisätuotantoon luontoarvoja kunnioittaen ja ympäristönsuojelun tasoa heikentämättä. Asia pitäisi saada pikaisesti valmisteluun, jotta tämän tärkeän hankkeen lupaprosessi voisi käynnistyä ja hanke etenisi toteutukseen.