Uudistunut jätelaki laajentaa tuotteiden pakkaajien tuottajavastuuta

07.05.2012

Tuotteiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien on vastattava siirtymäajan jälkeen myös kotitalouksien pakkausjätteiden talteenotosta ja hyödyntämisestä. Jätteen määritelmää on selkiytetty, mikä helpottaa jatkokäsittelyä.

Suomen uusi, EU-direktiivin mukainen jätelaki on astunut toukokuun alusta voimaan. EK:n asiantuntija Benny Hasensonin mukaan keskeisimpiä muutoksia on pakkausten tuottajavastuun laajentaminen osittaisesta täydeksi:

– Käytännössä se tarkoittaa, että tuotteiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien on jatkossa vastattava myös kotitalouksissa syntyvien pakkausjätteiden talteenotosta, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä. Nykyisin vastuu rajoittuu lähinnä suurkertymäkohteissa kuten esimerkiksi kaupoissa syntyviin pakkausjätteisiin.

Jätteen määritelmällä on merkitystä jatkokäsittelyn kannalta

Hasensonin mukaan uuden lain ansioita on jätteen määritelmän selkiyttäminen:

– Eräät aiemmin jätteiksi luokitellut materiaalit voivat nyt olla sivutuotteita eikä siis enää jätteitä. Jäte voi myös lakata olemasta jäte, kun se täyttää tietyt EU:n komission laatimat kriteerit.

– Nyt on saatu määriteltyä vasta rauta- ja teräs- sekä alumiiniromujätteiden kriteerit. Tärkeää olisi saada laadittua kriteerit mahdollisimman monille jätelajeille.

Myös ns. jätehuollon hierarkia eli ensisijaisuusjärjestys selkeytyy. Uusi viisiportainen hierarkia kuvastaa jätetoimenpiteitten tärkeysjärjestystä, johon tulisi pyrkiä. Hierarkiasta voidaan kuitenkin poiketa mm. teknis-taloudellisista tai ympäristösyistä. Jätehuollon ensisijainen tavoite, jätteen synnyn ehkäiseminen ja sen määrän vähentäminen, säilyy myös uudessa jätelaissa:

  1. Jätteen synnyn ehkäiseminen ja sen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
  2. Jätteen valmistaminen uudelleenkäyttöä varten
  3. Kierrätys eli jätteen hyödyntäminen materiaalina
  4. Jätteen muu hyödyntäminen esim. energiana
  5. Jätteen asianmukainen loppukäsittely

Kuntien vastuu jätehuollon järjestämisessä laajenee

Kuntien vastuu jätehuollon järjestämisessä laajenee jonkin verran. Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelun sekä opetustoimen kiinteistöjen yhdyskuntajätehuolto siirtyvät kuntien vastuulle. Asumisessa syntyvän jätteen kuljetus voidaan kuitenkin hoitaa tulevaisuudessakin kunnan päätöksen mukaisesti joko kunnan tai kiinteistönhaltijan (ent. sopimusperäinen) järjestämänä.