Väkivallan uhkaa ei hallita lisäämällä säädöksiä

07.04.2014

Väkivallan uhka-jaosto jätti 3.4. Sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksensä. Työryhmässä ei saavutettu yksimielisyyttä. EK:n näkemyksen mukaan nykyisten säädösten sisällöstä tulee tiedottaa tehokkaasti. Lisäksi kansalaisten asenteisiin on vaikutettava työntekijöihin kohdistuvan väkivallan uhan tuomitsemiseksi. EK katsoo, että esillä ollut asetusehdotus on tarpeeton ja ainoastaan lisäisi työnantajien hallinnollisia rasitteita ja valvonnan sanktioita.

Työturvallisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään jo nyt väkivallan uhan hallinnasta niin kattavasti, kuin se ylipäätään on mahdollista. Väkivallan uhan hallintaa koskee nykyisellään suoraan kaikkiaan kymmenen eri pykälää pelkästään työturvallisuuslaissa. Lisäksi ilmiön hallintaan sovelletaan kaikilla työpaikoilla toimialasta riippumatta rikoslakia, työterveyshuoltolakia, työsuojelun yhteistoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä tapaturmavakuutuslakia. Tämän päälle tulevat lukuisat viranomais- ja muut ohjeistukset.

EK katsoo, että itsetarkoituksellinen asetustason säätely on tarpeetonta. Asetuksessa säädettäisiin siitä, että lakia on noudatettava. Tämä olisi huonoa lainsäädäntöä ja vastoin hallinnollisen taakan vähentämisen ja paremman sääntelyn tavoitteita, muistuttaa EK:n asiantuntija Riitta Wärn.

Tehokkaimpana keinona väkivallan uhan pienentämiseksi ja hallitsemiseksi EK pitää työpaikoille suunnattua tiedotusta nykyisistä väkivallan uhan torjuntaan liittyvistä velvoitteista ja mahdollisuuksista, sekä koko yhteiskuntaan ja yleisiin asenteisiin kohdistuvaa kampanjaa työntekijöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen.