Välttävä suhdannevaihe jatkuu – kasvu jää loivaksi

02.11.2016

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaiset, eikä tilanteeseen ennusteta suurta muutosta. Vastaajayritykset arvioivat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan loivasti, mutta henkilöstön määrä pysyisi ennallaan tai jopa laskisi vähän.

EK kysyi yrityksiltä lokakuussa, miten ne ennustavat suhdannekehitystään talvikaudella 2016–2017. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Suhdannebarometrin mukaan elpyminen on vuoden 2016 aikana ollut rakentamista lukuun ottamatta vähäistä. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan sekä teollisuudessa että palveluissa normaalia heikommaksi, rakentamisessa suhdannetilanne on tällä hetkellä keskimääräinen.

Suhdanneodotuksilla ei selvää suuntaa, muutokset lähiaikoina vähäisiä

Koko elinkeinoelämän yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on lähellä nollaa, ja suhdannekuvaan ei ennusteta oleellisia muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana.

Pienestä heikennyksestä huolimatta odotukset olivat parhaat palvelualoilla. Niiden suhdannenäkymät olivat lokakuun tiedustelussa lukemassa +4 (heinäkuussa +8). Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa tasolla +1 (heinäkuussa +16). Teollisuuden näkymät olivat puolestaan saldoluvussa -1 (heinäkuussa -5).

Kasvu jatkuu vain heiveröisenä

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on pysynyt likimain ennallaan. Lähikuukausina sen odotetaan kasvavan loivasti. Tilauskanta on elpynyt vähän, mutta se on alle normaalin. Rakentamisessa tilausten määrän kasvaisi hieman loppuvuonna. Tilauskanta on lähellä keskimääräistä.

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tuotannon määrä on kasvanut hieman alkusyksyllä. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta erityisesti teollisuudessa vauhti jäisi verkkaiseksi. Palvelualoilla myynti on kasvanut jonkin verran, ja seuraavalle puolelle vuodelle ennustetaan myös kohtalaista kasvua.

Kapasiteetin käyttöaste on noussut teollisuudessa kohtalaiseksi. Lokakuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 75 prosentilla vastaajista (heinäkuussa 70 %).

Kysyntä vilkastunut aavistuksen – kannattavuudessa suuri hajonta

Työvoiman määrä on kasvanut aavistuksen rakentamisessa ja palveluissa, kun taas teollisuudessa se on ollut loivassa laskussa. Lähikuukausina henkilöstö pysyisi vakaana, paitsi teollisuudessa, jossa se laskisi edelleen hieman.

Myyntihintojen odotetaan laskevan teollisuudessa, mutta muilla toimialoilla ne eivät juuri muuttuisi. Kannattavuusodotuksissa on paljon hajontaa yritysten välillä. Keskimäärin kannattavuus säilyisi lähikuukaudet nykytasollaan.

Kysynnän kuvataan olevan hieman vilkkaampaa kuin alkuvuonna, mutta tilanne ei kohentunut edelliseen barometriin nähden. Heikko kysyntä oli yhä merkittävin toiminnan kasvattamisen este. Koko elinkeinoelämässä se oli ongelma noin kolmasosassa yrityksiä. Rekrytointivaikeudet ovat rakentamisessa ja eräillä palvelualoilla merkittäviä, teollisuudessa puolestaan selvästi vähäisempiä. Rakentamisessa ne olivat ongelmana lähes joka neljännellä yrityksellä. Rahoitusvaikeudet koettiin toiminnan esteeksi ainoastaan 3–5 prosentissa päätoimialojen vastaajayrityksistä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 332 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 320 000 henkilöä.

Viikon kysymys: Mikä on EK:n suhdannebarometri?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)