Verotuksen muutoksia 1.1.2024 alkaen

Vuodenvaihde on verotuksessa usein suurempien muutosten aikaa.

Hallitusohjelmaan sekä syksyn 2023 budjettiriiheen sisältyvistä, verotusta koskevista päätöksistä tulevat vuoden 2024 alusta voimaan seuraavat:

 • Verotuksen ylintä progressioporrasta jatketaan vaalikauden loppuun saakka määräaikaisena 150 000 euron tasolla. Vuoden 2024 tuloveroasteikkoon lisätään uusi ylin porras.
 • Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 2,8 prosentilla.
 • Työtulovähennyksen enimmäismäärää ja poistumaprosenttien tulorajoja sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan.
 • Työtulovähennyksen ikään perustuvaa enimmäismäärän korotusta muutetaan siten, että korotus poistetaan alle 65-vuotiailta. Lisäksi enimmäismäärän korotus kaksinkertaistetaan 65 vuotta täyttäneillä 600 eurosta 1 200 euroon.
 • Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevan vähennyksen omavastuuosuutta nostetaan 750 eurosta 900 euroon. Työttömänä ja perhevapaalla olleiden matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden alennusta muutetaan vastaavassa suhteessa.
 • Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevaa korotettua kotitalousvähennystä jatketaan vuodelle 2024. Laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia säädetään kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi töiksi.
 • Liikennepolttoaineiden valmisteveroja alennetaan. Alennuksen arvioidaan vaikuttavan bensiinilitran veroihin arviolta noin 4,4 senttiä alentavasti ja diesel-litran veroihin noin 4,9 senttiä. Myös ajoneuvoveron perusveroa kevennetään tietyiltä henkilöautoilta.
 • Alkoholiverotusta muutetaan niin, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa nostetaan ja oluen veroa pienennetään.
 • Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen alainen työskentelyaika pidennetään 48 kuukaudesta 84 kuukauteen.
 • Perintöveron pidennettyä maksuaikaa pidennetään kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen.
 • Maapohjan kiinteistöveron alaraja nousee 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin.
 • Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu.
 • Arvopaperikauppojen varainsiirtoveropohjaa laajennetaan arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettuihin lainasaamisiin.  Samalla helpotetaan liiketoimintasiirron varainsiirtoverovapautta ja siirrytään käännettyyn varainsiirtoverovelvollisuuteen luovutettaessa arvopapereita voitonjakona.
 • Vuodenvaihteessa tulee suuryhtiöille voimaan yritysverotuksen suurin uudistus vuosikausiin, kun Suomessa otetaan käyttöön suurten konsernien maailmanlaajuinen 15%:n vähimmäisvero. Jos konserniyhtiöiden efektiivinen yritysverokanta jossakin valtiossa jää alle 15 %:n, Suomen Verohallinto voi tietyin edellytyksin maksuunpanna erotuksen vähimmäisverona suomalaisen emoyhtiön maksettavaksi. Vähimmäisveroa sovelletaan konserneihin, joiden liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

Lisäksi varainsiirtoveroprosentti kiinteistöjen luovutuksesta aleni 4,0:sta 3,0:aan sekä asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä muiden arvopaperien luovutuksista 2,0:sta ja 1,6:sta 1,5:een. Muutettuja veroprosentteja sovelletaan 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneisiin luovutuksiin.

Arvonlisäverotukseen ei tule muutoksia vuoden 2024 alusta. Hallitusohjelman mukaan 10 % verokannasta ollaan nostamassa 14 % verokantaan kaikki tavarat ja palvelut lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä. ALV-kantojen nosto on suunniteltu tulevan voimaan 2025 alusta, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.