Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä (EK-2013-26)

08.02.2013

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa ministeri Kiurun asettaman Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -työryhmän raportista. Raportti sisältää ehdotuksia hallinnonalan digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamiseksi, esteiden poistamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK panee tyydytyksellä merkille, että ministeriö on ollut jo pitkään aktiivinen edistämällä julkisten tietovarantojen avaamista monissa eri yhteyksissä. EK haluaa tukea ministeriötä asian edistämisessä. Nyt lausunnolla oleva raportti on hyvä osoitus aihealueen systemaattisesta kehittämisestä.

Monissa yhteyksissä niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisesti on tunnustettu, että julkisen sektorin tietovarantojen kehittämisellä, avaamisella ja nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä on mm. seuraavia myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia:

  • julkisen hallinnon tehostuminen ja laadun paraneminen
  • yritysten toimintaedellytysten paraneminen
  • uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittyminen
  • kansalaisten tiedonsaannin helpottuminen ja nopeutuminen
  • tutkimustoiminnan lähdeaineiston lisääntyminen.

Yksityiskohtaisia kommentteja

EK pitää hyvänä työryhmän priorisoimia tietovarantoja, joilla on arvioitu olevan laajimmat hyödyntämismahdollisuudet ja myönteisimmät yhteiskunnalliset vaikutukset. Keskusliiton käsityksen mukaan merkittävä kysyntä ja palvelupotentiaali on muun muassa reaaliaikaisella liikennetiedolla ja liikenneinfrastruktuuritiedolla logistiikka- ja liikennealan toimijoiden keskuudessa. Samaten säähän ja ilmastoon liittyvillä reaaliaikaisilla tietovarannoilla on kasvavaa käyttöä esimerkiksi paikallisten säätietopalvelujen tarjonnassa. Myös joukkoliikenteen keskitetylle reitti- ja aikatauluaineistolle on nähtävissä kysyntää.

Valtiovarainministeriö on käynnistämässä avoimen tiedon ohjelmaa ja suunnittelee kansallisen avoimen datan portaalin tai palvelun toteuttamista. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön on syytä olla aktiivisesti mukana valtiovarainministeriön johtamassa kehitystyössä, jotta työryhmän raportissa esitetyt toimenpiteet sovitettaisiin yhteensopiviksi valtakunnan tasolla toteutettavien ratkaisujen kanssa. Samoin ministeriön ja sen virastojen tulee olla tiiviissä yhteistyössä muiden hallinnonalojen tietovarantojen ylläpitäjien kanssa. Ministeriön hallinnonalan virastot käyttävät toiminnassaan huomattavasti esimerkiksi Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja.

Työryhmä ehdottaa, että hallinnonalalle luodaan älyliikennestrategian mukainen yhteinen, kokoava jakeluratkaisu tai tietopalvelu (”tietotori”), jotta aineistojen löydettävyys, yhteen toimivuus ja yhdisteltävyys paranevat. Tässä kehitystyössä on otettava huomioon valtiovarainministeriön suunnitteleman valtakunnallisen avoimen datan palvelun kehittäminen, jottei rakennettaisi päällekkäisiä rakenteita ja palveluja.

Kun valtioneuvosto on linjannut sähköisten julkisten palvelujen kehitystä, se on linjannut myös sitä, minkä reittien kautta sähköisiin palveluihin pääsee käsiksi. Kansalaisia koskevaksi tärkeäksi reitiksi ja kehityskohteeksi on määritelty suomi.fi -sivusto. Yrityksiä ja yhteisöjä puolestaan ohjataan palveluihin yrityssuomi.fi -palvelun kautta. EK pitää tärkeänä, että sekä yritykset että kansalaiset pääsevät hallinnonalan avoimen tiedon aineistoihin myös näiden sivustojen kautta.

Julkisen sektorin tietovarantojen kehittämisellä, avaamisella ja nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä on arvioitu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymiselle, uusille innovaatioille ja uusille palveluille. Sen vuoksi EK kannustaa ministeriötä yhteistyöhön työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, joka on päävastuullinen kansallisesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta.

EK pitää tärkeänä, että ministeriö ja virastot edistävät kehittämistoimia ja viestivät tietoaineistojen hyödyntämisestä innovatiivisten kehittäjien ja käyttäjien kanssa. Aktiivisia toimijoita asiassa ovat olleet muun
muassa Sitra, Tekes, Tieke ja Tivit. Avointen julkisten tietovarantojen mahdollisuuksista tulisi viestiä laajalla rintamalla. Keskusliitto on valmis omassa viestinnässään edistämään asiaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja