Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi

25.05.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämistä osaamisen ennakointifoorumiksi sekä koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

EK pitää erittäin tärkeänä, että nykyisen koulutustoimikuntajärjestelmän kaltainen toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa ja että sitä kehitetään esityksen mukaisesti osaamisen ennakointifoorumiksi. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää, että työelämä ja koulutus jatkuvassa vuoropuhelussa muodostavat kokonaiskuvaa työelämässä tarvittavasta ja työelämää uudistavasta osaamisesta.

Kehittämishaasteina toiminnan vaikuttavuus sekä ammatillisen ja korkea-asteen vuoropuhelu

EK pitää nykyisen koulutustoimikuntajärjestelmän ongelmana sen heikkoa vaikuttavuutta. Yhtenä syynä tähän on koulutuksen kehittämishankkeiden ja koulutustoimikuntien tekemän työn kohtaamattomuus. EK korostaa, että tulevalla kaudella keskeisenä kehittämisen painopisteenä tulee olla foorumin työn koordinointi osaksi koulutuspoliittista päätöksentekoa sekä eri koulutusasteiden opetussisältöjen kehittämistyötä. Ehdotus osaamisen ennakointifoorumin työn kytkemisestä tiiviimmin osaksi olemassa olevia ja jatkuvasti kehittyviä ennakoinnin prosesseja luo edellytyksiä järjestelmän vaikuttavuuden vahvistamiselle.

Toisena kehittämisen painopisteenä EK pitää korkea-asteen koulutuksen aktivoimista vahvemmin mukaan osaamisen ennakointifoorumin toimintaan. Ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tulee tiivistää. Ennakoinnissa on tärkeää tarkastella osaamista jatkumona läpi koko toimialan.

Tukitoimien ja ohjauksen rooli korostuvat siirtymävaiheessa

Koulutustoimikuntajärjestelmän kehittäminen osaamisen ennakointifoorumiksi on tärkeä ja iso muutos. On pyrittävä varmistamaan, että osaamisen ennakointifoorumi pääsee käynnistämään työnsä tehokkaasti heti uuden kauden alusta alkaen. EK korostaa tässä hyvän valmistelun ja monipuolisten tukitoimien merkitystä. Myös ohjausryhmän roolia on tarpeen vahvistaa foorumin toimintaa kehittävänä ja ennakointiryhmien työtä tukevana toimijana.

EK pitää perusteltuna esitystä koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetuksella säätäminen jäykistää ennakointifoorumin toimintaa eikä tuo sille erityistä lisäarvoa.

Taloudelliset resurssit vähintään nykytasolla

Asiantuntijaverkostot tulevat olemaan tärkeitä toimijoita osaamisen ennakointifoorumissa, kun uudet ennakointiryhmät pohjautuvat laajoihin toimialakokonaisuuksiin ja niiden lukumäärä vähenee nykyisiin koulutustoimikuntiin verrattuna. Asiantuntijaverkostojen avulla voidaan huolehtia esimerkiksi siitä, että pienten alojen osaamis- ja koulutustarpeet tulevat huomioiduksi toiminnassa. Koska kyseessä on uudenlainen toimintamuoto ja asiantuntijoiden käyttötarpeita on vaikea ennakoida, pitää EK tärkeänä, että asiantuntijaverkostojen käyttöön budjetoidaan rahaa.

Kaiken kaikkiaan taloudellisten resurssien tulee säilyä vähintään nykytasolla, jotta osaamisen ennakointifoorumilla olisi aidosti mahdollisuus saavuttaa sille asetetut vaativat tavoitteet

Muutosesitykset ennakointiryhmiin

Ehdotettu jako ennakointiryhmiksi on pääosin selkeä. EK kuitenkin esittää, että sosiaaliala ja terveysala liitetään samaan ennakointiryhmään. Aloilla on yhteinen ammatillinen perustutkinto. Käytännön työelämässä sosiaali- ja
terveysala kytkeytyvät kiinteästi yhteen ja yhteistyön tiivistäminen entisestään on ensiarvoisen tärkeää. Asiakaskunta on pitkälti yhteistä ja kasvava osa henkilöstöstä toimii näiden kahden alan rajapinnalla. Myöskään käynnissä oleva sote-uudistus ei tue alojen tarkastelua erillään ennakoinnin osalta.

EK esittää lisäksi kauppaa sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaa samaan ennakointiryhmään. Aloilla on yhteinen liiketoiminnan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot.

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Koulutustoimikuntajärjestelmän uudistaminen osaamisen ennakointifoorumiksi on oikea kehityssuunta. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarve kasvaa entisestään työelämän ja koulutuksen väliselle jatkuvalle vuoropuhelulle työelämässä tarvittavasta ja työelämää uudistavasta osaamisesta.
  • Uuden osaamisen ennakointifoorumin keskeisiä kehittämisen painopisteitä tulee olla vaikuttavuuden parantaminen sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen vuoropuhelun tiivistäminen.
  • Ohjauksella ja monipuolisilla tukitoimilla on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että osaamisen ennakointifoorumi pääsee käynnistämään työnsä tehokkaasti heti uuden kauden alusta alkaen.
  • Osaamisen ennakointifoorumin taloudelliset resurssit tulee säilyttää vähintään nykytasolla.
  • Esitys koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta on perusteltu.
  • Sosiaaliala ja terveysala tulee liittää samaan ennakointiryhmään, samoin kauppa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja