Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen

Valtiovarainministeriö (VM) on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. EK esittää lausuntonaan seuraavan.

EK pitää esityksen vaikutusarviointeja puutteellisina, erityisesti yritysvaikutusten arviointi puuttuu käytännössä kokonaan esitysluonnoksesta. Esityksestä ei selviä, mitä EU-sääntely edellyttää laissa muutettavaksi ja mikä on kansallinen liikkumavara. Esitys on vaikeaselkoinen. EK:n tulkinnan mukaan esityksen sisältyy sellaista kansallista sääntelyä, joka ei perustu esityksen taustalla olevaan velvoittavaan EU-sääntelyyn ja joka aiheuttaa toimialan yrityksille lisäkustannuksia ja hallinnollista rasitetta. Tältä osin esitys on heikosti perusteltu ja Suomen voimassa olevan hallitusohjelman linjausten vastainen. EK katsoo, ettei esitysluonnosta tule sellaisenaan viedä eteenpäin.

Ne kohdat hallituksen esitysluonnoksessa, joita olisi EK:n näkemyksen mukaan muokattava, liittyvät ensinnäkin luottolaitosten mahdollisuuksiin jatkaa ongelmattomasti asiakashäiriörekisterin käyttöä väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja kiinnijäämisriskin lisäämiseksi.

Toiseksi rahanpesulakiin tulisi lisätä kirjaukset, jotka mahdollistaisivat kielteisten henkilötietojen käsittelyn Ruotsin sääntelyä vastaavasti. Ilmoitusvelvollisen tulisi saada käsitellä rikoksiin liittyviä tai vastaavia henkilötietoja lain velvoitteiden edellyttämässä laajuudessa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattaen, kun kyse olisi asiakkaan toiminnan tai maksujen seurannasta rahanpesun tai terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi tai laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tai asiakassuhteeseen liittyvän riskin arvioinnista.

Kolmanneksi esityksessä tulisi turvata samat mahdollisuudet eri finanssialan toimijoille automatisoitujen päätösten tekemiseksi. Kyse on luottolaitoslain vaatimusten muuttamisesta vastaamaan vakuutusyhtiölain säännöksiä automatisoidusta päätöksenteosta. Lisäksi mahdollisuudet tähän tulee turvata myös rahastoyhtiöille, vaihtoehtorahastojen hoitajille ja sijoituspalveluyrityksille niitä koskevassa lainsäädän-nössä.

Neljänneksi rahanpesulakia tulisi selventää sen osalta, että finanssilaitokset voisivat nimenomaisesti seurata OFAC (Yhdysvaltojen Office of Foreign Assets Control) – ja muita kansallisia pakotelistoja osana asiakkaan riskiperusteista tuntemista ja selonottovelvollisuutta.