Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö | 1.7.2021 | VN/752/2021

VM:n esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta ja kumottavaksi voimassa oleva joukkorahoituslaki. Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kansallista lainsäädäntöä EU:n joukkorahoitusasetuksen voimaantulon vuoksi. Asetus ja siihen liittyvä rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin muutos tulivat voimaan marraskuussa 2020.

VM:n esityksessä on arvioitu, että EU:n joukkorahoitusasetus yhtenäistää joukkorahoituspalveluja tarjoavien yhteisöjen toimintaan liittyviä vaatimuksia eri jäsenvaltioissa. Lisäksi asetus pyrkii edistämään sisämarkkinoiden toimintaa mahdollistamalla joukkorahoituspalvelun tarjoamista maasta toiseen ja parantamaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä varmistamaan sijoittajansuojaa joukkorahoituskierroksille osallistuville sijoittajille.

Luonnoksessa ehdotetaan EU:n joukkorahoitusasetuksen täytäntöönpanotoimina Finanssivalvontaa toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja tälle asianmukaisia toimivaltuuksia valvontatehtäviä varten sekä valvontamaksun perimiseksi. EK pitää esitystä perusteltuna.

Asetus edellyttää vahingonkorvausvelvoitteiden säätämistä vähintään sijoitusta koskevassa avaintietoasiakirjassa annettujen tietojen harhaanjohtavuudesta, epätarkkuudesta tai keskeisten tietojen puutteellisuudesta. Yleisempää rahoitusmarkkinoilla käytössä oleva palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvoite ehdotetaan myös otettavaksi käyttöön. EK kannattaa esitystä.

Lausuntopalvelu