Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö | 20.3.2024 | VN/9102/2023

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitussa asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Esitys koskee saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiiviin perustuvan
saavutettavuusvalvonnan siirtämistä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Liikenne- ja viestintävirastolle.

Tavoitteena on keskittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonta yhteen viranomaiseen ja siten edistää saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten tulkinnan yhdenmukaisuutta. Samalla tavoitteena on parantaa yrityksille ja kansalaisille tuotettavien viranomaispalveluiden laatua ja edistää ns. yhden lukuun- periaatteen toteutumista.

EK kannattaa esitettyä valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastolle. EK haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita viranomaisresurssien riittävyyteen. Ainoastaan riittävien resurssien avulla pystytään viime kädessä takaamaan laadukkaat viranomaispalvelut, kuten yritysten tukeminen ja neuvonta. Riittävät viranomaisresurssit mahdollistavat myös
suomalaisviranomaisten osallistumisen kansainväliseen standardointityöhön ja EU-tasoiseen viranomaisyhteistyöhön.

EK toteaa lopuksi, että useat esteettömyys- ja saavutettavuussääntelyn kohteena olevat tuotteet ja digitaaliset palvelut voivat kuulua esityksestä huolimatta edelleen useamman valvontaviranomaisen vastuulle, johtuen niitä koskevasta päällekkäisestä EU-sääntelystä

Lausuntopalvelu