Lausunto korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta ”monipuoliset ja sujuvat opintopolut” 2013 (EK-2013-98)

12.04.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut” 2013. Lausuntonaan EK esittää seuraavaa.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työvoiman koulutusrakenteiden kehittämiseksi sekä koulutuksen järjestämistapojen ja tutkintorakenteiden monipuolistamiseksi. Työryhmän esityksiin kuuluvat tutkintotyyppiset korkeakouludiplomit eivät vastaa EK:n näkemystä elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesta koulutuksen kehittämisestä etenkään nuorten ensimmäisenä koulutuksena ja EK vastustaa niihin liittyvän kokeilun käynnistämistä.

Muiden muistiossa mainittujen toimenpiteiden jatkotyöstämisellä voidaan monipuolistaa korkeakoulutarjontaa ja rakentaa sujuvampia opintopolkuja. Ne lisäävät tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia ja joustavoittavat opiskelua, mutta eivät tuo riittävästi työelämän peräänkuuluttamia uudenlaisia mahdollisuuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen.

Korkeakouludiplomien tarkoitus ja kokeilun tavoite on epäselvä

Muistioon on jättänyt EK:n ohella eriävän mielipiteen seitsemän työelämän ja oppilaitosten edustajaa vastustaen enintään 120 opintopisteen diplomien käyttöönottoa. Kokeilu edellyttäisi tavoitteen selventämistä ja työvoimatarpeen selvittämistä. Etenkin nuorten työhöntulotutkintona korkeakouludiplomien merkitys jäi epäselväksi. Nuoret tarvitsevat tutkinnon, joka ammatillisten erityistietojen lisäksi tuottaa riittävän laajan pohjan ammatilliselle kehittymiselle ja jonka työmarkkina-arvo on mahdollisimman hyvä.

Työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen tarvitaan lisää joustavia mahdollisuuksia

Tutkinnon jälkeisen koulutustarjonnan kehittämisellä voidaan vastata muuttuvan työelämän ja rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin ja purkaa ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien sumaa, sillä laajat työelämälähtöiset kokonaisuudet voisivat hyvin toimia vaihtoehtona jo tutkinnon suorittaneiden opiskelulle. Aikuiskoulutus on ylipäätään viime aikoina jäänyt sekä koulutuksen määrärahoista päätettäessä että kehittämistoimenpiteissä liian vähälle huomiolle. Elinikäisen oppimisen haasteet eivät kuitenkaan ole vähentyneet. Muistion tähän osa-alueeseen liittyvien ehdotusten jatkokehittämisellä; kuten mm. avoimen korkeakouluopetuksen monipuolistaminen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostaminen, voidaan lisätä joustavia mahdollisuuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen. Avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnan laajentaminen edellyttää maksukaton poistamista. Työuran aikaisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana tulee olla työvoimatarpeen ennakointi ja liiketoimintalähtöisyys.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja