Lausunto luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi 2025

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi. Elinkeinoelämän keskusliitto (jäljempänä EK) esittää lausuntonaan seuraavan.

 Yleiset huomiot strategialuonnoksesta

Strategialuonnos on varsin laaja ja siinä on selkeä pyrkimys edistää kokonaisvaltaisesti digitaalisuuden ja digitaalisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Strategian tavoitteena on, että Suomessa tarjottavat kiinteät ja langattomat laajakaistaverkot ovat nopeudeltaan, laadultaan ja viiveeltään riittäviä tulevaisuuden palveluiden ja innovaatioiden tarjoamiseksi. Luonnoksessa on otettu kantaa tulevaisuuden tarpeisiin erityisesti verkkojen siirtokapasiteetin näkökulmasta.

Laajuudestaan huolimatta konkreettisia toimenpiteitä strategia esittää vähän, toimenpiteet kuvataan pitkälti muodossa: edistetään, tuetaan, ja kehitetään. Olisi hyvä, että strategiassa tuotaisiin selkeämmin esiin Suomen digi-infran ns. ”must win battlet”, joihin nimenomaan tarvitaan digitaalisen infrastruktuurin strategiaa ja joiden avulla Suomi on edelläkävijä globaalissa vertailussa 5G -teknologiassa.

5G-verkkojen rakentumisen edistämiseen liittyvät taajuuspoliittiset toimenpiteet

EK:n näkökulmasta strategialuonnoksessa esitetyt taajuuspoliittiset toimenpiteet ovat kaiken kaikkiaan kannatettavia. 3,5GHz:n taajuusalue on tarkoituksenmukaista jakaa kokonaisuudessaan huutokaupassa valtakunnallisille toimijoille. Näin mahdollistetaan tehokas ja kokonaisvaltainen taajuusalueen hyödyntäminen.

On kuitenkin tärkeää mahdollistaa taajuuksien vuokraus mikro-operaattoreille kohtuullisin ehdoin uudenlaisten palveluiden ja uusien kokeilujen varmistamiseksi. 26GHz taajuusalueen kokeilukäytön edistäminen ennen varsinaista taajuusjakoa on kannatettavaa.

Tavoitteena tulee olla verkkojen kustannustehokas ja nopea rakentaminen. Keskeiset esteet, mm. erilaiset lupakäytännöt ja sijoittamisoikeudet, tulee poistaa.

Verkkojen kustannustehokkaan ja nopean rakentamisen edistäminen

Strategiassa mainitut toimenpiteet ovat kannatettavia. Esitetty yhden luukun palvelumalli on kannatettava. Kaiken kaikkiaan palvelut tulee rakentaa tällä hallituskaudella laadittuja D9 -periaatteita noudattaen. Eri toimijoiden (kunnat, kaupungit, valtio) vuorovaikutusta elinkeinoelämän kanssa mm. lupamenettelyihin liittyvissä käytänteissä tulisi yhdenmukaistaa. Lupapolitiikan yhdenmukaistaminen ja digitalisointi ovat keskeisiä toimenpiteitä kustannustehokkaan ja nopean rakentamisen edistämisessä.

Luonnoksessa on hyviä ehdotuksia verkkojen rakentamisen edistämiseksi ja helpottamiseksi, kuten tukiasemien sijoittaminen valtion omistamille alueille. Rakentamissäädöksissä olisi mahdollistettava tehokkaiden menetelmien (mm. mikrosahaus) käyttö. Lisäksi yhteisrakentamisen edistäminen on kannatettavaa.

Luonnoksessa esitetään, että sähköyhtiöt voisivat rakentaa televerkkoa. Sähköyhtiön rakentamassa televerkossa on keskeistä, ettei se luo markkinavääristymiä ja että sääntely on tasapuolista.

Investointien ja rahoituksen riittävyyden varmistaminen

Kuten strategiassa todetaan, valokuiturakentaminen on tapahtunut pääosin markkinalähtöisesti. Valtion ja kuntien tulee hyödyntää täydentävän rahoituksen mahdollisuudet haja-asutusalueilla. Esimerkiksi seuraavan EU-ohjelmakauden mahdollisuuksiin tukea laajakaistainvestointeja tulee huomioida erityisesti harvaan asuttujen maaseutualueiden yhteyksien parantamisessa.

Markkinoiden toimivuuden edistäminen

Markkinoiden toimivuuden kulmakivet ovat markkinaehtoisuus ja sääntelyn tasapuolisuus. Lisäksi toiminnan tulee olla yrityksille ennakoitavaa. Viestintäviraston rooli investointikannusteiden luomisessa on keskeinen. Viestintäviraston määrittelemät ehdot tulee olla tasapuoliset, kohtuulliset ja syrjimättömät kaikille osapuolille.  On tärkeää, että sääntely kannustaisi niin suuria kuin pieniäkin toimijoita investointeihin.