Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiovarainministeriö | 28.9.2021 | VN/2509/2021

Hallituksen esitysluonnos koskee energiaverolakien tehtäviä muutoksia, joista EK:n lausunto koskee erityisesti lämpöpumppujen ja vastaavien laitteistojen, konesalien ja kierrätysteollisuuden sähköveroa sekä biokaasun verotusta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on sitoutunut EU:n ja Suomen ilmastotavoitteisiin sekä 1,5 asteen ilmastopolitiikkaan. Suomi on ottanut edelläkävijän roolin hyvin kunnianhimoisella ilmastoneutraalisuustavoitteellaan vuodelle 2035. Ilmastonmuutoksen torjunnan ytimessä on sähköistyminen, joka auttaa monissa kohteissa luopumaan fossiilisista polttoaineista. Biokaasulla puolestaan on kasvava rooli maakaasun korvaajana.

Hallituksen esitysluonnoksessa on siirretty joitakin toimintoja sähköveroluokasta 1 luokkaan 2, mutta perimmäisenä tavoitteena tulisi olla yritystoiminnalle oma sähköveroluokka, joka olisi EU-minimitasolla. Sähkö on raaka-aineen kaltainen hyödyke teollisuudessa ja palveluissa, ja rajanveto näiden toimintojen välillä on usein keinotekoista, ja aiheuttaa verotuksessa tulkintaongelmia. Ensiaskeleita tähän suuntaan olisi luoda palveluyrityksille uusi sähköveroluokka, ja alentaa näiden sähköverotusta 100 miljoonalla eurolla.

Sähköveron alentaminen on erinomainen keino nopeuttaa sähköistymistä ja päästöjen vähentämistä

Ylijäämälämmön eli ns hukkalämmön hyödyntäminen on erittäin järkevää toimintaa, kun lämpöä saadaan teknis-taloudellisesti kannattavasti talteen ja käyttöön. Lämpöpumppujen sähköveron alentuessa ylijäämälämpöjä voidaan hyödyntää nykyistä useammassa kohteessa kaukolämpöverkoissa ja niiden ulkopuolella. Luonnosesityksessä nämä molemmat käyttömahdollisuudet on hyvin huomioitu. Lakiesityksen tulisi kuitenkin laajasti kannustaa tähän toimintaan alentamalla sähköveroa teknologianeutraalisti erilaisissa kokoluokissa, kohteissa ja koko laitteistossa.

Konesaleille esitetty veromalli auttaa investointien houkuttelemisessa ja edistää energiatehokkuutta

Konesaleja koskeva veroesitys vaikuttaa toimivalta, mikä auttaa houkuttelemaan uusien kansainvälisiä ja kotimaisia investointeja sekä laajentamaan nykyisiä konesaleja. Sähköveron alentamisen tulisi kuitenkin koskea myös niiden toimijoiden konesaleja, joilla se ei ole pääliiketoimintaa. Tämä edistäisi digitalisaatiota kokonaisuutena ja loisi ilmastohyötyjä kannustaessaan näitä toimijoita energiatehokkuuteen.

Kierrätysteollisuuden sähköveron alentaminen on hyvä tapa lisätä kiertotaloutta

On hyvä, että sähköveroa alennetaan myös kierrätysteollisuudessa, mikä auttaa kasvattamaan materiaalien uusiokäyttöä. Näissä toiminnoissa määritelmien tulisi olla mahdollisimman selkeitä, jotta väärinymmärryksiltä ja tulkintaongelmilta vältyttäisiin.

Biokaasun tulisi olla verotonta myös siirtoputkessa kulkiessaan

Biokaasu säilyy verottomana lämmitys- ja työkonekäytössä, mutta epäloogisesti ei kuitenkaan siirtoverkostossa. Tämä asettaa perusteettomasti biokaasun käyttäjät eri asemaan, joten verottomuus tulisi ulottaa myös siirtoverkostoon.