Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö | 31.8.2022 | VN/20410/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Arvonlisäverolain verovelvollisuusryhmiä koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa tarkoitettu vakuutusomistusyhteisö sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitettu omistusyhteisö voivat kuulua verovelvollisuusryhmään. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin tavaroiden ja palvelujen etämyyntiä koskevien yhden yhteyspisteen rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksujärjestelmien veroilmoitusten korjausmenettelyä koskeva tarkistus.

Arvonlisäverolain laskujen säilytyspaikkaa ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain tositteiden ja muun aineiston esittämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotetut muutokset johtuvat kirjanpitoaineiston säilytyspaikkaa koskevista kirjanpitolain muutoksista sekä yleisestä tietoteknisestä kehityksestä. Laiminlyöntimaksuihin liittyviä säännöksiä esitetään täsmennettäväksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotusta.