Lausuntopyyntö koskien Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskevaa yleissopimusta ja siihen liittyvää EU-komission varaumadokumenttia (EK-2013-212)

20.06.2013

Oikeusministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:ltä (jäljempänä EK) lausuntoa Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointiin liittyviin Euroopan komission varaumiin ja/tai julistuksiin liittyen. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kantanaan seuraavaa.

Tekijän- ja lähioikeudet

EK ei kannata tekijän- ja lähioikeuksien jättämistä oikeuspaikkasopimuksen ulkopuolelle. Katsomme, että sopimusvapauden periaatteen toimivuus ja oikeusvarmuus heikentyisi sekä kansainväliset kauppasuhteet monimutkaistuisivat tarpeettomasti. Jatkossa sopimusosapuolten tulisi siis tuntea kauppakumppaneiden paikalliset säädösympäristöt erittäin hyvin ja tietää miten kansainväliset yksityisoikeudelliset säännökset toimivat käytännössä. Katsomme, että erityisesti pk -yritysten osalta soveltamisalan poissuljenta lisäisi niille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, koska tällöin yritysten pitäisi etukäteen selvittää, minkälainen on sopimuskumppanin valtion paikallinen regulaatioympäristö. EU:ssa ei ole voimassa yhtä yhdenmukaista sääntelyä tekijänoikeuskysymyksissä, vaan voimassa on useita direktiivejä ja kullakin jäsenvaltiolla on osittain erilainen sääntelykehys näiden direktiivien osalta.

Tekijänoikeusvaraumaa perustellaan komission asiakirjassa muun muassa tekijän heikommalla asemalla. Tämä ei kuitenkaan käytännössä ole läheskään aina tilanne, vaan usein yritys voi olla heikommassa asemassa tekijään nähden.

EK katsoo, että sopimuksessa pitäytyminen toisi EU-toimijoille tällä tekijänoikeuden alueella ainakin paremman oikeusvarmuuden ja luottamuksen sopimusvapauden periaatteen toteutumiseen. Edellä mainituilla perusteluilla EK katsoo, että tekijän- ja lähioikeudet tulisi säilyttää yleissopimuksen piirissä.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja