Raskaiden kuorma-autojen tienkäyttövero

Valtiovarainministeriö on valmistellut esitystä kuorma-autoliikenteen tienkäyttöveroksi. Esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan käyttöön otetaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksu. Sen kustannus kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle.

Tosiasiallinen tarkoitus on ollut saada ulkomainen kuorma-autoliikenne maksamaan veroja Suomeen. On ajateltu, että suomalaiset kuorma-autoyritykset saisivat näin etua kuljetusmarkkinassa Suomessa, vaikka se on vastoin EU-oikeutta ja syrjimättömyyttä sisämarkkinassa.

Valtiovarainministeriön esityksen mukaan raskaalta liikenteeltä kerättäisiin tienkäyttöveroa 34 M€. Kotimaisen liikenteen osuus verosta olisi 28 M€ ja käyttövoimaveroa alennettaisiin kompensaationa vastaavasti 28 M€. Ulkomainen raskas liikenne maksaisi 6 M€. Järjestelmän kustannukset olisivat 2,5 M€/vuosi, joten vero tuottaisi valtiolle 3,5 M€/vuosi.

Esityksellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. Esitys lisää hallinnollista taakkaa sekä yrityksille että viranomaisille. Yrityksille tulee nykyisen yhden veron sijaan maksettavaksi kaksi veroa. Tämä tuo mukanaan uusia velvoitteita ilmoitusmenettelyjen muodossa. Liikenteen turvallisuusvirastoon pitää perustaa uusi verojärjestelmä ja lisätä virkamiehiä. Esitys ei täytä hyvän verojärjestelmän tunnuspiirteitä, joita ovat selkeys, yksinkertaisuus, neutraalius ja hallinnollinen tehokkuus. Tienkäyttöverosta aiheutuu lisätyötä myös poliisille, Rajavartiolaitokselle ja Tullille.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää, että valtiovarainministeriö harkitsisi tienkäyttöveron valmistelusta luopumista, ja että hallitus ei antaisi esitystä eduskunnalle. Esitetty tienkäyttövero on ristiriidassa hallitusohjelman muiden tavoitteiden kanssa sekä vastoin syrjimättömyysperiatetta EU:n sisämarkkinassa.

Tärkeämpää sekä hallitusohjelman että yritystoiminnan kannalta on olla kasvattamatta yritysten kustannuksia sekä keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja sujuvoittaa julkishallintoa. Logistiikka on merkittävä kilpailutekijä suomalaisyrityksille erityisesti ulkomaankaupassa. Lisähallinnon ja kustannusten aiheuttaminen suomalaisille asiakasyrityksille ja kuljetusyrityksille vienti- ja kotimarkkinassa ei olisi kasvua tukeva toimenpide.

Esitys on vastoin EU:n syrjimättömyyden periaatteita ja voi johtaa jatko-toimiin Suomea vastaan. Tiemaksuja koskeva EU-sääntely menee toiseen suuntaan. Aikaperusteiset tienkäyttömaksut kieltävä direktiiviehdotus esiteltiin viime vuonna. Komission mukaan aikaperusteisista tienkäyttömaksuista tulisi luopua EU:ssa vuoteen 2023 mennessä.