Käsitteet: hiilivuoto ja päästökauppa

Tulosta

Mitä tarkoitetaan hiilivuodolla ja miten sitä voitaisiin estää? Mikä on päästökaupan toimintaperiaate?

Hiilivuodon käsite

EU:n muita kireämmät päästötavoitteet aiheuttavat Euroopassa toimiville yrityksille lisäkustannuksia, kun ne joutuvat esim. ostamaan päästöoikeuksia tai maksamaan korkeampaa hintaa sähköstä. Lisäkustannuksista aiheutuu niille kilpailuhaittaa, kun ne toimivat globaaleilla markkinoilla.

Hiilivuoto on ilmiö, jossa teollisuustuotantoa ja siten päästöjä siirtyy alempien ilmastokustannusten maihin. Hiilivuodon seurauksena päästöt maailmanlaajuisesti yleensä kasvavat.

Korkeammat ilmastokustannukset vähentävät investointihalukkuutta Eurooppaan. Tällöin esim. Aasia ja USA ovat entistä houkuttelevampi sijaintipaikka teollisuudelle. Vastaavasti Eurooppa on vaarassa menettää yritystoimintaa, investointeja ja työpaikkoja. Lopputuloksena EU:n päästöt vähenevät, mutta maailmanlaajuiset päästöt voivat päinvastoin kasvaa entisestään.

Hiilivuodon riski on torjuttavissa sopimalla tasaveroisista ilmastotavoitteista. Siihen asti EU:n hiilivuotosektori (=eurooppalaiset energiaintensiiviset yritykset, jotka kilpailevat globaaleilla markkinoilla) tarvitsee kompensaatiota kärsimästään kilpailuhaitasta. Hiilivuotosektori tarvitsee sekä suoraa kompensaatiota maksuttomien päästöoikeuksien muodossa että epäsuoraa kompensaatiota hyvittämällä osa sähkön hinnan noususta EU:n sääntöjen mukaisesti.

Päästökaupan toimintaperiaate

Euroopan unionissa päästökauppa toimii seuraavien periaatteiden mukaan (energiantuotanto, energiaintensiivinen teollisuus, lentoliikenne):

  • Vuosittain aleneva päästökatto vie kohti sovittuja tavoitteita vuosille 2020 ja 2030.
  • Hiilidioksidipäästöille luodaan hinta, joka muodostuu markkinaehtoisesti tarjonnan ja kysynnän mukaan:
    • Tarjonta määrittyy ilmastotavoitteen mukaan; EU asettaa päästöilleen ylärajan.
    • Kysyntä riippuu yritysten energiavalinnoista ja suhdanteista; taantumassa päästöt yleensä alenevat ja nousukautena kasvavat tuotannon muutosten mukaan.
    • Päästökauppa ohjaa kustannustehokkaimpaan päästövähennykseen samalla taaten päästötavoitteen toteutumisen.
    • Yritys valitsee itse, ostaako päästöoikeuksia vai investoiko esimerkiksi uuteen teknologiaan.