EK:n Suhdannebarometri: Heikko suhdannevaihe jatkuu vuoden 2014 alkupuolella

05.02.2014

Varovaisia odotuksia tuotannon kasvusta – työvoima vähenee yhä

Suomalaisten yritysten suhdannekuva pysyi heikkona viime vuoden lopulla, eikä odotuksissa ole mainittavaa käännettä kuluvan vuoden alkupuolella. Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla toimialoilla alle keskimääräisen. Myös tilauskanta on useimmilla yrityksillä niukka, ja kapasiteettia on paljon vapaana.

Myönteisenä signaalina voidaan pitää kuitenkin sitä, että teollisuusyritykset odottavat tuotannon kasvavan aavistuksen lähikuukausina ja loppukevään aikana kasvun odotetaan hieman nopeutuvan. Myös palveluissa myynnin arvioidaan kasvavan loivasti. Henkilöstön määrä on kuitenkin laskusuunnassa.

Suhdannekuvalle on leimaa antavaa myös se, että yritysten tilanteet vaihtelevat varsin paljon. Hajonta yritysten välillä on kasvanut.

Yleiset suhdanneodotukset edelleen melko vaatimattomat

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina mittaava saldoluku oli tammikuussa -7 (lokakuussa -8). Tammikuussa 15 % teollisuusyrityksistä odotti suhdanteiden vahvistumista kuluvan vuoden alkupuolella, 23 % puolestaan ennusti synkkenevää.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -16 (lokakuussa -25). Käännettä parempaan ennusti vain kahdeksan prosenttia rakennusyrityksistä. Heikkenevää kehitystä ennusti 24 % vastaajista.

Palvelualojen yrityksillä suhdanneodotusten saldoluku nousi lukemaan -2 (lokakuussa -14). Uusimmassa tiedustelussa 13 % vastaajista arvioi tilanteen kirkastuvan vuoden alkupuoliskolla, ja 15 % odotti entistä heikompia suhdanteita.

Teollisuudessa uusien tilausten lasku pysähtyi viime vuoden lopulla. Rakentamisen tilauskehitys oli edelleen heikkoa, ja tilaukset vähenivät edellisestä neljänneksestä. Sekä teollisuuden että rakentamisen tilauskanta on kuitenkin selvästi tavanomaista matalammalla tasolla. Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot pysyivät ennallaan, hieman tavanomaista korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä sen sijaan kasvoi aiemmasta.

Tuotanto kasvaisi vain aavistuksen lähikuukausina

Teollisuudessa tuotanto kasvoi aavistuksen loka–joulukuussa. Toteutunut kehitys vastasi kolmen kuukauden takaisia odotuksia. Hyvin loivan kasvun ennustetaan jatkuvan ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas loppukeväälle on odotuksia hieman ripeämmästä kasvusta. Rakennusyritysten tuotantomäärät laskivat loppuvuonna. Lähikuukausina niiden odotetaan pysyvän likimain ennallaan. Palvelualojen myynti ei kasvanut loppuvuonna. Lähikuukausille on odotuksia hyvin hitaasta kasvusta, mutta arviot toisesta neljänneksestä ovat vähän toiveikkaammat – kasvun ennustetaan nopeutuvan loppukeväällä.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöaste on kohentunut hiukan, mutta se on vielä huomattavan heikko. Uusimmassa tiedustelussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä vain 53 prosentilla vastaajista (lokakuussa 48 %).

Henkilöstön määrä loivassa laskussa

Suomalaisyritysten henkilöstökehitys jatkui vaisuna viime vuoden lopulla. Työvoima väheni rakentamisen ja palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuudessa kehitys oli hieman odotuksia parempaa, ja henkilöstön määrä pysyi likimain ennallaan.

Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varovaiset. Palveluissa työvoima pysyisi loppuvuoden tasolla, mutta rakentamisessa vähennys jatkuisi. Teollisuudessa henkilöstömäärä kääntyisi uudelleen loivaan laskuun.

Teollisuudessa myyntihinnat eivät juuri muuttuneet viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja myös palveluissa hintojen muutokset jäivät vähäisiksi. Sen sijaan rakentamisessa myyntihinnat taittuivat laskuun. Teollisuuden kustannukset pysyivät likimain edellisen neljänneksen tasolla, ja rakentamisessa kustannukset nousu pysähtyi. Palveluyritysten kustannustaso jatkoi kohtalaista nousua.

Teollisuusyritykset odottavat vakaan hintakehityksen jatkuvan. Rakentamisessa hinnat laskisivat edelleen hieman. Palveluissa hintataso kohoaisi ensimmäisellä neljänneksellä jonkin verran. Kustannukset pysyisivät teollisuudessa vakaina, kun taas rakentamisessa ja palveluissa ne kohoaisivat jonkin verran.

Teollisuudessa kannattavuus pysyi loka–joulukuussa vakaana, kun taas rakentamisessa ja palveluissa se heikkeni hieman. Teollisuus odottaa kannattavuutensa paranevan hieman alkuvuonna. Palveluissa kannattavuus pysyisi nykytasolla, rakentamisessa se heikkenisi.

Riittämätön kysyntä arvioidaan edelleen yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. Teollisuudessa 47 % ja palveluissa 37 % vastaajista koki kysyntänsä heikoksi. Rakentamisessa sama tilanne oli peräti 69 prosentilla vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat valtaosin melko vähäisiä. Niitä on kymmenellä prosentilla palvelualojen yrityksistä. Rakentamisessa kuusi prosenttia ja teollisuudessa vain kaksi prosenttia vastaajista koki rekrytoinnin ongelmalliseksi.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 171 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 270 000 henkilöä.