Johtava ekonomisti Penna Urrila: Näkymät hajanaiset ja epävarmat

08.08.2012

Loppuvuodelle odotetaan lievää heikennystä suhdanteisiin

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli alkukesällä kohtalaista, mutta tämänhetkinen suhdannetilanne on kuitenkin kaikilla päätoimialoilla vähän keskimääräistä heikompi. Uusien tilausten ja tuotannon määrä kasvoi hieman, mutta henkilöstö supistui palvelualoja lukuun ottamatta loivasti.

Suhdannenäkymät lähikuukausille ovat kaikilla päätoimialoilla kääntyneet hieman heikompaan. Teollisuuden näkymissä on tuntuvaa vaihtelua yritysten välillä, mutta keskimäärin suhdanteiden odotetaan pysyvän loppuvuonna lähes ennallaan. Palveluissa ja erityisesti rakentamisessa suhdanteiden arvioidaan heikkenevän jonkin verran.

Tuotannon ja myynnin kasvun odotetaan olevan lähikuukausina lähes pysähdyksissä. Myös henkilöstöodotukset ovat varovaiset, ja henkilöstömäärän arvioidaan laskevan loivasti.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa -3 (huhtikuussa +9). Uusimmassa tiedustelussa 14 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden kohenevan loppuvuonna. Heikentymistä odotti puolestaan 17 % yrityksistä.

Rakentamisen suhdannenäkymät painuivat heinäkuussa tasolle -27 (huhtikuussa -5). Suhdannenousua odotti nyt vain 1 % yrityksistä ja heikkenemistä enteili jo 28 % vastaajista.

Palveluyritysten suhdannenäkymät laskivat heinäkuussa lukemaan -6 (huhtikuussa +2). Suhdanteiden vahvistumista ennusti nyt 6 % vastaajista ja niiden heikkenemistä puolestaan 12 %.

Tuotannon kasvu lähes pysähdyksissä

Teollisuuden vastaajayritysten saamien uusien tilausten määrä kasvoi hieman keväällä ja alkukesällä. Rakentamisessa tilausten määrä laski vähän. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskantaa luonnehdittiin vähän keskimääräistä pienemmäksi. Valmistuotevarastot kasvoivat teollisuudessa vähän yli normaalin. Rakentamisessa myymättömien asuntojen määrää kuvataan tavanomaiseksi.

Teollisuusyritykset odottavat vakaata tilauskertymää alkusyksylle. Rakentamisessa tilausten määrä laskisi vähän.

Teollisuudessa tuotannon kasvu jatkui alkukesällä, mutta vauhti jäi aiempien odotusten mukaisesti varsin verkkaiseksi. Tuotannon arvioidaan pysyvän lähikuukaudet hyvin hitaassa kasvussa, kun taas viimeiselle neljännekselle ei enää ennusteta tuotannon nousua. Rakentamisen vastaajayrityksillä tuotannon määrä laski kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Lähikuukausina tuotannon odotetaan pysyvän ennallaan tai supistuvan aavistuksen.

Palvelualojen myynti pysyi nousussa, mutta kasvu hidastui alkukesän aikana selvästi. Myös lähikuukausille ennustetaan hidasta kasvua, eikä merkittävää vauhdittumista odoteta tapahtuvan viimeisellä neljännekselläkään.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste koheni lähelle pitkän aikavälin keskitasoa. Heinäkuussa 27 prosentilla teollisuusyrityksistä oli käyttämätöntä kapasiteettia (huhtikuussa 35 %).

Henkilöstökehitys parasta palvelualoilla – niidenkin odotukset nyt heikentyneet

Palvelualojen työvoima kasvoi alkukesällä vielä aavistuksen. Sen sijaan teollisuudessa ja rakentamisessa henkilöstön määrä laski loivasti ensimmäiseen neljännekseen nähden.

Henkilöstöodotukset ovat varovaiset, sillä palvelualoilla henkilöstön kasvun ennustetaan päättyvän lähikuukausina. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman hidas väheneminen jatkuisi.

Myyntihinnat nousivat teollisuudessa vähän. Palveluissa hintojen nousu hidastui, ja rakentamisessa hinnat pysyivät vakaina. Kustannusten nousu jatkui kaikilla toimialoilla, mutta teollisuudessa ja palveluissa voimakkain nousupaine laantui alkukesän aikana.

Lähikuukausien aikana hintojen odotetaan pysyvän teollisuudessa ennallaan ja rakentamisessa niiden arvioidaan laskevan vähän. Palveluissa hintojen nousuvauhti hidastuisi lisää. Kustannustason odotetaan puolestaan pysyvän keskimäärin vakaana teollisuudessa. Rakentamisessa kustannusten nousu olisi edelleen melko vauhdikasta, kun taas palveluissa kustannusten nousu hidastuisi edelleen.

Kannattavuus heikkeni teollisuudessa ja palveluissa aavistuksen – rakentamisessa heikennys oli hieman nopeampaa. Sen odotetaan jatkossa pysyvän vakaana tai laskevan loivasti.

Riittämätön kysyntä on teollisuudessa ja palveluissa yleisin toiminnan kasvun este, kun taas rakentamisessa sekä työvoimapula että riittämätön kysyntä ovat yleisiä. Kysyntä oli heikkoa noin kolmanneksella teollisuus- ja rakennusyrityksistä ja joka neljännellä palveluyrityksellä. Työvoimapulaa koki 6 prosenttia teollisuudesta, 14 prosenttia palveluista ja 34 % rakentamisesta.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien, ja se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää. Tähän, heinäkuussa 2012 tehtyyn tiedusteluun vastasi 930 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 228 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. 09 4202 2606 tai 040 570 7860