Pk-yritykset menestyvät ketteryydellä – kaksi kolmasosaa uudistanut toimintaansa

Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja yleinen heikko taloustilanne edellyttävät yrityksiltä uudistumishalua ja -kykyä. Useimmat pk-yritykset ovat vastanneet näihin toimintaympäristön haasteisiin ja uudistaneet toimintaansa. Tiedot käyvät ilmi EK:n Pk-toimintaympäristökyselystä, johon vastasi yhteensä yli 840 pk-yritystä.

Pk-yrityksistä 67 prosenttia on tehnyt huomattavia uudistuksia valmistamissaan tuotteissa, tarjoamissaan palveluissa, toimintaprosesseissaan tai organisaatiossaan viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Kaikkein yleisimpiä uudistukset olivat voimakasta kasvua tavoittelevissa ja vientiä harjoittavissa yrityksissä. Uudistuksia toteuttaneista pk-yrittäjistä 43 prosenttia arvioi uudistusten edistäneen tuntuvasti yrityksen kasvua ja kolmannes piti vaikutuksia kannattavuuteen selkeän myönteisinä.

– Tulokset ovat osoitus suomalaisen pk-sektorin ketteryydestä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Valitettavasti kysynnän riittämättömyys ja käyttöpääomaongelmat monissa yrityksissä jarruttavat silti edelleen tuotannollisten investointien toteuttamista. Tämä asettaa omat uhkakuvansa pk-yritysten uudistumispotentiaalin ylle, tiivistää EK:n yrittäjyysasiantuntija Jari Huovinen.

Toimintojen siirto ulkomaille houkuttaa

Kansantalouden ja työllisyyden näkökulmista on huolestuttavaa, että edelleen joka kymmenes pk-yritys harkitsee toimintojensa siirtämistä ulkomaille.

– Valitettavasti yritysten omat uudistamistoimet eivät aina riitä, jos niiden kansainvälistä kilpailukykyä heikennetään kansallisella ylisääntelyllä ja erilaisilla kustannusrasitteilla. Tällöin monet yrittäjätkin joutuvat pohtimaan yritystoimintojen siirtämistä maihin, jotka tarjoavat yrityksille Suomea paremmat toimintaedellytykset, sanoo Huovinen

Myönteistä on se, että viime vuosina pk-yritysten kansainvälistymisaktiivisuus on merkittävästi lisääntynyt. Tuoreimpien tulosten perusteella kansainvälistymisaktiivisuuden nousu ja vientiyritysten määrän kasvu näyttäisi nyt kuitenkin pysähtyneen.

– Yrityspalveluilta tarvitaan nyt nopeaa reagointia viime vuosina lisääntyneeseen palvelukysyntään. Muuten on vaarana, että monet apua kaipaavista pk-yrityksistä jäävät ilman tarvitsemaansa palvelua ja kansainvälistymisaktiivisuuden hyödyntäminen jää Suomelta puolitiehen. Kaiken kaikkiaan pk-yritykset odottavat paljon Team Finland -verkostolta ja erityisesti sen alueellisilta toimijoilta, joiden rooli on keskeinen palvelujen konkreettisessa löytämisessä, Huovinen toteaa.