Suhdanteiden ennustetaan jatkuvan melko vaimeina

09.05.2012

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekehitys vakautui alkuvuoden aikana viimesyksyisen epävarmuuden kasvun jälkeen. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan kaikilla päätoimialoilla jonkin verran keskimääräistä heikommaksi.

Suhdannenäkymät lähikuukausille ovat kaikilla päätoimialoilla varovaiset, mutta kohentuneet tammikuun tasolta. Yleiseen suhdannekuvaan ei odoteta suuria muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana.

Tuotanto- ja myyntiodotukset lähikuukausille ennustavat korkeintaan hyvin hidasta kasvua. Loppukesälle ja syksylle odotetaan kasvun vähittäistä nopeutumista teollisuudessa ja palveluissa. Sen sijaan henkilöstöodotukset ovat huomattavan vaisut, ja henkilöstön ennustetaan supistuvan palvelualoja lukuun ottamatta.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa +9 (tammikuussa -6). Nyt 18 prosenttia vastaajista odotti suhdanteiden paranevan kesän ja alkusyksyn aikana. Heikkenevää kehitystä vastaavalle ajalle ennusti 9 % yrityksistä.

Rakentamisen suhdannenäkymät kohosivat huhtikuussa lukemaan -5 (tammikuussa -32). Suhdannenousua ennusti nyt 11 % yrityksistä, kun tilanteen heikkenemiseen uskoi 16 %.

Palveluyritysten suhdannenäkymät vahvistuivat huhtikuussa tasolle +2 (tammikuussa -8). Suhdannenousua ennusti nyt 11 % vastaajista, ja tilanteen synkkenemistä ennusti vain 9 %.

Tuotanto pysyi niukasti kasvun puolella – odotukset loppukesälle asti varovaiset

Teollisuuden vastaajayritysten saamien uusien tilausten määrä pysyi ensimmäisellä neljänneksellä samalla tasolla kuin viime vuoden lopulla.  Rakentamisessa tilausten määrä laski hieman viime vuoden loppuun verrattuna. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskannan kuvattiin olevan hieman keskimääräistä niukempi.

Valmistuotevarastojen taso laski teollisuudessa normaalitasolle. Rakennusyritysten myymättömien asuntojen määrä kohosi matalasta keskimääräiseksi.

Tiedusteluun vastanneet teollisuusyritykset odottavat uusien tilaustensa määrän pysyvän toisella vuosineljänneksellä vakaana. Sen sijaan rakentamisessa tilausten määrä jatkaisi loivassa laskussa.

Teollisuudessa tuotannon kasvu oli alkuvuonna varsin hidasta, mutta silti hieman edellisen tiedustelun heikkoja odotuksia parempaa. Tuotannon arvioidaan pysyvän kasvussa lähikuukausina, mutta vauhdista arvioidaan hyvin verkkaista. Loppukesälle ja syksylle on odotuksia kasvun varovaisesta vauhdittumisesta. Rakentamisessa tuotannon määrä kääntyi pieneen laskuun alkuvuonna. Lähikuukausina sen enteillään pysyvän vakaana.

Palvelualojen myynti kasvoi alkuvuonna kohtalaisesti viime vuoden lopun tapaan. Vauhti oli hieman ripeämpää kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Lähikuukausien aikana kasvun ennustetaan kuitenkin jäävän vain hitaaksi – loppukesälle on teollisuuden tapaan hieman parempia kasvuodotuksia.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste toipui hieman syksyn notkahduksesta, mutta se on silti melko selvästi pitkäaikaisen keskitason alapuolella. Huhtikuussa 35 prosentilla teollisuusyrityksistä oli käyttämätöntä kapasiteettia (tammikuussa 43 %).

Henkilöstöodotukset varsin varovaiset – yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistuu

Palvelualojen työvoiman kasvu lähes päättyi alkuvuoden aikana. Rakentamisessa henkilöstö pysyi ennallaan ja teollisuudessa se supistui vähän. Kokonaisuutena henkilöstökehitys oli silti aavistuksen parempaa kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin.

Henkilöstöodotukset ovat varsin varovaiset. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa henkilöstön määrä laskisi hieman loppukevään ja kesän aikana, ja ainoastaan palveluyritysten henkilöstömäärä pysyisi vakaana.

Yleiskuva vaisu – silti osalla yrityksistä työvoimapulaa

Myyntihinnat kääntyivät loivaan nousuun teollisuudessa, ja palveluissa niiden nousuvauhti kiihtyi. Rakentamisessa hinnat pysyivät ennallaan. Kustannusten nousu oli varsin voimakasta kaikilla kolmella päätoimialalla.

Lähikuukausien aikana hintojen nousun ennustetaan laantuvan palveluissa. Teollisuudessa ja rakentamisessa hinnat nousisivat vähän. Kustannuspaineiden ennustetaan jatkuvan yleisinä, vaikka kustannusten nousuvauhdin arvioidaankin hidastuvan sekä teollisuudessa että palveluissa.

Kannattavuus pysyi lähes ennallaan kaikilla päätoimialoilla alkuvuoden aikana. Sen ei myöskään ennusteta merkittävästi muuttuvan lähitulevaisuudessa.

Rakentamisessa ja palvelualoilla on melko paljon sekä riittämätöntä kysyntää että työvoimapulaa kokevia yrityksiä, mikä kertoo suhdannekuvan hajanaisuudesta. Teollisuudessa heikko kysyntä on selvästi yleisin toiminnan este. Kysyntää kuvasi heikoksi yli kolmasosa teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä, palvelualoilla vastaava tilanne oli joka viidennellä yrityksellä. Työvoimapulaa koki 7 prosenttia teollisuudesta, 15 prosenttia palveluista ja peräti 39 % rakentamisesta.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Huhtikuussa 2012 tehtyyn tiedusteluun vastasi 987 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 260 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. (09) 4202 2606

Lisätietoja:
Penna Urrila, puh. 09 4202 2606