Sujuva lupamenettely on myös ympäristön etu

29.12.2014

Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta on tervetullut aloitus lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Hallitus esittää, että jo myönnettyjen lupien säännöllisistä tarkistuksista luovutaan ja lupa tarkistetaan vain tarpeen mukaan. Lupahakemusten on arvioitu tätä kautta vähenevän 20 prosentilla. Hyvin alkanutta sujuvoittamista on tarpeen jatkaa viipymättä.

Tällä hetkellä lupia ja erilaisia menettelyjä on monia eikä niitä ole sovitettu yhteen. Myös luvanvaraisten toimintojen piiri on valtavan laaja ja jo myönnettyjä lupia tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Suomessa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupien saanti kaikkine vaiheineen kestää helposti viisi vuotta.

– Se on investointien kannalta kohtuuton aika. Samalla ympäristönsuojelu viivästyy, sillä luparuuhkissa seisoo monia sellaisia hankkeita, jotka vähentäisivät päästöjä ja parantaisivat ympäristöä, toteaa EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Hallitus ehdottaa myös, että ympäristölupa ja maa-aineslupa yhdistetään. Näin otettaisiin ensimmäinen askel kohti yhden luukun mallia, missä lupia yhdistämällä vältetään päällekkäisistä menettelyistä aiheutuvia viivästyksiä.

Vastaavalla tavalla on käytävä läpi muutkin luvat ja sovitettava ne yhteen. Samalla on saatava aikaan kattava ja toimiva sähköinen asiointi. Mallia voidaan ottaa vaikkapa Hollannista, jossa on yhdistetty 25 lupaa yhdeksi luvaksi niin, että yritys asioi vain yhden viranomaisen kanssa, valottaa Kylä-Harakka-Ruonala.

Suomessa lupahakemuksia käsitellään huomattavan paljon, sillä ympäristölupa vaaditaan lähes 20 000 toiminnolta, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava määrä on 5 000. EU-vaatimusten mukainen määrä puolestaan olisi alle kymmenesosa nykyisestä.

Lupaviranomaisten resurssit kannattaisi suunnata isoimpiin ja ympäristön kannalta merkittävimpiin laitoksiin ja toimintoihin. Pienemmille voitaisiin laatia esimerkiksi toimialoittain vakiomallisia ympäristövaatimuksia. Niitä olisi noudatettava ilman, että tarvitaan erikseen räätälöity lupa.

– Menettelyjen yksinkertaistaminen ei tarkoita ympäristönsuojelun heikkenemistä vaan voimavarojen tehokkaampaa kohdentamista todellisten parannusten aikaansaamiseen, painottaa Kylä-Harakka-Ruonala.