EK kehitti sapluunan, jolla voi arvioida päätösten vaikutuksia yrittäjiin

Uusi sapluuna perustuu laajaan yrittäjätutkimukseen. Sen mukaan yrittäjät osallistuisivat mielellään esimerkiksi lainsäädäntöhankkeiden tai poliittisten päätösten yritysvaikutuksia ruotiviin paneeleihin.

Johtava asiantuntija Jari Huovinen EK:n pk-asioiden yksiköstä sanoo, että päätösten vaikutusten arviointi yrityksiin on Suomessa vielä puutteellista, epäsystemaattista ja heikkolaatuista päätöksenteon kaikilla tasoilla.

– Keskeinen heikkous on, etteivät nykyiset arviointitavat huomioi yrittäjäkentän monimuotoisuutta riittävästi.

Tilanteen korjaamiseksi EK on kehittänyt tänä keväänä uuden yrittäjäsapluunan, jota voidaan hyödyntää päätösten vaikutusten arvioinnissa.

Sapluuna perustuu laajaan yrittäjätutkimukseen, jossa tunnistettiin neljä tavoitteiltaan ja profiililtaan erilaista yrittäjäryhmää: sitoutujat, säilyttäjät, kehittäjät ja hallitsijat.

Sitoutujat (46 % yrittäjistä)

Melko odotetusti yleisin yrittäjäryhmä on ns. sitoutujat, joille yritystoiminta on osa omaa identiteettiä ja persoonaa.

Sitoutujat ovat usein palvelualoilla toimivia pientyönantajia, jotka keskittävät voimavaransa yleensä yhden yrityksen kehittämiseen. Näille yrittäjille on tavallista, että he paitsi sitoutuvat yritykseensä, myös sen työntekijöihin ja kotipaikkaan.

Yrittäjätyypittely Tämä yrittäjäryhmä on arvokas voimavara muun muassa alueiden ja paikallistalouksien kehittämisessä.

Säilyttäjät (24 % yrittäjistä)

Neljännes yrittäjistä korostaa perinteiden tärkeyttä ja jatkuvuutta yritystoiminnassaan.
Heidän ensisijaisena tavoitteenaan on turvata yritystoiminnan siirtyminen seuraaville sukupolville.

Tämän ryhmän yrittäjät ovat usein keskimääräistä iäkkäämpiä perheyrittäjiä, joiden oma yrittäjyyspäätös on aikoinaan syntynyt lähipiirin myönteisten yrittäjäroolimallien kannustuksesta.

Säilyttäjäyrittäjät ovat tärkeitä, koska pitkäjänteisinä yrittäjinä he luovat menestymisen edellytyksiä ja kasvualustoja uuden sukupolven yrittäjyydelle.

Kehittäjät (23 % yrittäjistä)

Kehittäjät etsivät jatkuvasti uusia, tehokkaampia toimintatapoja ja tarttuvat hanakasti uusiin yrittäjyysmahdollisuuksiin. Ryhmässä on paljon moninkertaisia sarja- ja portfolioyrittäjiä ja kasvutavoitteet ovat erittäin yleisiä.

Kasvuhakuisilla kehittäjäyrittäjillä on tärkeä rooli erityisesti uusien innovaatioiden ja työpaikkojen luomisessa.

Hallitsijat (7 % yrittäjistä)

Hallitsijat tavoittelevat muita yrittäjiä enemmän varallisuuden ja vaikutusvallan kasvattamista. Ryhmän yrittäjät toimivat usein keskimääräistä suuremmissa yrityksissä eri toimialoilla.

Hallitsijat ovat yleensä monessa mukana, sijoittavat varallisuuttaan eri kohteisiin ja vaikuttavat aktiivisella toiminnallaan myönteisesti talouteen ja työllisyyteen.

Yrittäjät halukkaita kertomaan näkemyksistään

Jari Huovisen mukaan yrittäjävaikutusten arvioinnin kehittämistarve on ilmeinen.

– Siihen viittaa sekin, että tutkimukseen osallistuneesta lähes 800 yrittäjästä noin puolet oli kiinnostunut olemaan mukana yrittäjäpaneelissa ja vastaamaan lainsäädäntöhankkeiden tai poliittisten päätösten vaikutuksia selvittäviin kyselyihin pari kertaa vuodessa.

– Myönteisenä voidaan pitää myös, että merkittävää kiinnostusta löytyi kaikista yrittäjäryhmistä, päätoimialoilta ja yrityskokoluokista.

Tutkimuksessa syntyneeseen yrittäjätyypittelyyn perustuvan paneelin muodostaminen on toistaiseksi kenties helpoin tapa saada luotettava ja entistä yksityiskohtaisempi käsitys erilaisten päätösten vaikutuksista tavoitteiltaan erityyppisiin yrittäjiin.

– Sapluuna on hyödyllinen muun muassa silloin, kun etujärjestöiltä pyydetään lausuntoja ja arvioita yhteiskunnallisesti merkittävien päätösten vaikutuksista yrittäjien ja yritysten toimintaan.

Lue lisää:
EK:n pilottitutkimus: Työsopimuslain muutoksilla 20 000 potentiaalista työpaikkaa
(nettiuutinen 22.4.2016)