Lukiolaisten yrittäjyys- ja työelämätaidoista palautetta yritysjohdolta

20.05.2014

Opiskelijoiden ja työnantajien näkemykset työelämässä tarvittavista taidoista eroavat huomattavasti toisistaan, kertovat Accenturen tänään julkistetun taitokartoituksen tulokset.

Accenturen Skills Gap Survey -tutkimuksessa sisäistä yrittäjyyttä vahvistaviksi työelämätaidoiksi määriteltiin yhteistyö- ja ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, luova ja innovatiivinen ajattelutapa, myynti-, markkinointi- ja viestintätaidot sekä digitaaliset ja tekniset taidot. Digitaalisiksi ja teknisiksi taidoiksi määriteltiin mobiili- ja sosiaalisen median teknologioiden sekä pilvi- ja muiden uusien teknologioiden käyttötaidot.

Erot työnantajien ja lukiolaisten näkemyksissä

Vain viisi prosenttia työnantajista uskoo, että lukiolaisten yrittäjähenkisyys vastaa työelämän tarpeita, kun taas lukiolaisista 36 prosenttia pitää omia yrittäjähenkisyyttä tukevia taitojaan riittävinä.  Kysely osoitti myös, että lukiolaisista kaksi kolmasosaa, 66 prosenttia, näkee ongelmanratkaisukykynsä hyvänä, kun taas samaa mieltä työnantajista on vain 17 prosenttia.

– Lukion opetussuunnitelmauudistus on käynnistymässä, joten juuri nyt on tarpeen käydä keskustelua lukion tuottamista yrittäjyys- ja työelämätaidoista, toteaa asiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

– Yrittäjyyden ja lukion työelämäyhteyksien vahvistaminen on erittäin tärkeää sekä lukiolaisten jatkokoulutusvalmiuksien parantamiseksi että nuorten kiinnostuksen lisäämiseksi yrittäjyyttä kohtaan, jatkaa Hannula.

Nyt julkistetun kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnissa lukion tuottamista jatkokoulutusvalmiuksista. Siinä nousivat kehittämiskohteina esiin niin sanotut geneeriset taidot kuten sosiaalisten taidot, tiedonhankinnan taidot ja urasuunnitteluvalmiudet.

Opiskelijoilla vahva sitoutuminen digitaalisiin taitoihin – tarjoaako lukio mahdollisuuden oppia?

Sekä lukiolaiset että työnantajat tiedostavat digitaalisten ja teknologiataitojen tärkeyden työelämässä menestymisen kannalta. Lukiolaisista lähes kolme neljästä, 74 prosenttia, ja työnantajista neljä viidestä, 81 prosenttia, pitää lukiolaisten digitaalisia ja teknologiataitoja hyvinä.

Lähes kolmannes lukiolaisista viettääkin yli viisi tuntia päivässä Internetissä hyödyntäen pääasiassa tietokonetta (95 prosenttia) ja älypuhelinta (86 prosenttia).

– Työelämän osaamistarpeiden osalta erityisesti tietotekninen kehitys asettaa lukiokoulutukselle merkittäviä muutostarpeita. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa tulee lisätä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaito on välttämätön jokaiselle. Jokaisella opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus myös valita tietotekniikan kursseja, jatkaa Hannula.

Taitokartoitus tehtiin osana Accenturen ja Helsingin opetusviraston Stadin eKampus -ohjelman yhteistyötä, jossa helsinkiläisille lukiolaisille esitellään sisäistä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Yhteistyö on osa Accenturen 25-vuotisjuhlaa ja yhteiskuntavastuutoimintaa Suomessa. Se kuvastaa yhtiön globaalia Skills to Succeed -ohjelmaa, jonka tavoitteena on varustaa 700 000 ihmistä työn saamiseen tai oman yrityksen perustamiseen tarvittavilla taidoilla vuoteen 2015 mennessä.