Materiaalitehokkuus tukee kasvutavoitteiden saavuttamista

Yritykset pystyvät vaikuttamaan omaan kustannuskilpailukykyynsä esimerkiksi materiaalitehokkuuttaan kehittämällä. Erityisesti kasvuhakuisissa yrityksissä materiaalitehokkuus voi parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä ja vähentää voimakkaan kasvun joskus aiheuttamia käyttöpääomaongelmia.

Tiedot käyvät ilmi EK:n syksyllä 2014 toteuttamasta Pk-toimintaympäristökyselystä, jonka tuloksia on tarkasteltu yhteistyössä Motivan asiantuntijoiden kanssa.

Voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä yli puolet uskoi materiaalitehokkuutta parantavien toimenpiteiden mahdollisuuksiin edistää yrityksen taloutta vähintään kohtuullisesti. Myös ulkomaankauppaa tekevistä yrityksistä joka toinen oli tätä mieltä. Osuudet ovat merkittävästi suurempia kuin aseman säilyttämiseen tähtäävissä tai pelkästään kotimarkkinoilla toimivissa pk-yrityksissä.

 

Taustamuuttuja

Materiaalitehokkuudella väh. kohtuullisia taloushyötyjä

(% yrityksistä)

Kasvutavoite

Voimakas kasvu (30 % lvv. kasvu / vuosi)

Maltillinen kasvu (10 % lvv. kasvu / vuosi)

Aseman säilyttäminen

 

51

45

37

Kansainvälinen toiminta

Vientiyritys

Kotimarkkinayritys

 

54

32

Kaikki 40

Työntekijät avain materiaalitehokkuuteen

Kyselyn vastaajat pitivät yrityksen omaa henkilökuntaa keskeisimpänä lähteenä materiaalitehokkuuden parantamisessa. Työntekijöillä on usein ainutlaatuista ruohonjuuritason näkemystä ja ammattitaitoa, joita voidaan hyödyntää kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Jo pienillä muutoksilla esimerkiksi päivittäisissä työskentelytavoissa ja -prosesseissa voidaan saavuttaa mittavia kustannussäästöjä, jotka vaikuttavat yleensä ainakin pidemmällä tähtäimellä myönteisesti myös yritystoiminnan kannattavuuteen.

Parhaina keinoina materiaalitehokkuuden edistämisessä yritykset pitävät henkilöstölle suunnattuja materiaalitehokkuuskoulutuksia ja materiaalien tehokkaan käytön itsearviointityökaluja. Sen sijaan perinteisiä seminaareja tai puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa pidetään pk-yritysten keskuudessa tehottomina keinoina.

EK:n kyselyyn vastasi reilut 750 pk-työnantajaa. Materiaalitehokkuuden edistämistä koskevat havainnot perustuvat niiden 300 pk-yrityksen vastauksiin, jotka uskoivat materiaalitehokkuuden mahdollisuuksiin edistää yrityksen taloutta.

Energiansaastovko

Viikolla 41 vietetään Energiansäästöviikkoa. Mukana yli 250 000 ihmistä.