Oikeusministeriön työryhmä esittää pienyrittäjän aseman parantamista velkajärjestelyssä

29.11.2013

OM:n työryhmä ehdottaa nykyiseen yksityishenkilön velkajärjestelylakiin muutoksia, joista keskeisimmät edistävät pienyrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn ja velkajärjestelymenettelyn yksinkertaistamista.

– Yrittäjän elinkeinotoiminnan velkojen järjestely mahdollistetaan yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaan. Tähän saakka laki on mahdollistanut vain yksityistalouden velkojen järjestelyn. Tätä muutosta ei kuitenkaan ulotettaisi yhtiömuotoisiin yrityksiin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta ulotettaisiin myös yrittäjävelallisten avustamiseen elinkeinotoiminnassa syntyneiden velkojen osalta, EK:n asiantuntija Riikka Tähtivuori sanoo.

Myös velallisen omistusasunnon säilyttämistä ja lisäsuoritusvelvollisuutta koskevaa kohtaa muutettaisiin. Omistusasunnon säilyttämisen suoja paranisi hiukan nykyisestä.

Lisäsuoritusvelvollisuutta koskevilla muutoksilla kannustettaisiin velallista tulonhankintaan, kun esim. lisäsuoritusvelvollisuuden tulorajaa ehdotetaan nostettavaksi ja velallisen oikeutta vapaakuukausiin pidennettäisiin maksuohjelman ollessa pituudeltaan yli normaalit 3 vuotta. Myös työttömien ja erityisesti nuorten työttömien pääsyä velkajärjestelyyn esitetään nykyistä helpommaksi.

OM työryhmässä oli elinkeinoelämän puolelta edustettuina mm pienyritykset ja rahoittajavelkojat. Jälkimmäinen taho antoi muutoin yksimieliseen mietintöön lausuman, jonka mukaan velallisen omistusasunnon säilyttämistä koskevaan kohtaa tulisi tarkastella jatkovalmistelussa kokonaisvaltaisemmin. Nyt tehty ehdotus nähdään velkojien kannalta epäoikeudenmukaisena.

Lakimuutos tulee voimaan 2015

Velkajärjestelylain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Mietinnön julkistamista seuraa lausuntokierros, ja ministeriön jatkovalmistelu saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki on ollut voimassa helmikuusta 1993. Se syntyi 1990- luvun laman seurauksena ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellisen tilan auttamiseen. Laki on sittemmin vakiintunut pysyväksi keinoksi ylivelkaantuneiden tilanteita korjaamaan. Lakia on muutettu useamman kerran ja samalla se on muuttunut vaikeaselkoisemmaksi.

EK on suhtautunut periaatteessa myönteisesti ehdotukseen, että velalliselle elinkeinonharjoittajana syntyneet velat voitaisiin huomioida yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydessä. EK pitää yleisesti tärkeänä, että ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellinen tilanne saataisiin hallintaan ja voitaisiin edesauttaa heidän palaamista takaisin yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi. Hyvä tavoite on myös lain yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen.

Velallisen velkaongelmien selvittämisen tulee kuitenkin olla aina niin etupainotteista kuin mahdollista ja velkajärjestelyn oltava vasta ns. viimesijainen vaihtoehto. Tässä talous- ja velkaneuvonnalla on iso rooli, Tähtivuori toteaa.

Mietintö lähtee seuraavaksi sidosryhmille lausuttavaksi ja myös EK antaa silloin ehdotukseen yksilöidyt kommentit.

Lisätietoja: asiantuntuja Riikka Tähtivuori 050 3849454

OM:n tiedote ja työryhmän mietintö