Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu 1.1.2020

30.12.2019

Valtioneuvoston uudessa asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta asetetaan sitovat raja-arvot asbestia lukuun ottamatta kaikkein keskeisimmiksi työperäistä syöpää ja ammattisyöpiä aiheuttaviksi altisteiksi tunnistetuille tekijöille. Asbestia koskee erillinen lainsäädäntö. Samassa yhteydessä on annettu myös uusi asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot).

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat EU-direktiivien raja-arvoja. Lähes kaikille nyt asetukseen lisättävistä syöpävaarallisten tekijöiden raja-arvoista on jo ennestään Suomessa olemassa yhtä tiukat kansalliset HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Työnantajan on otettava huomioon HTP-arvot työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa.

Uusia sitovia raja-arvoja tulee yli 20 syöpävaaralliselle altisteelle kuten kvartsipölylle ja dieselpakokaasuille sekä useille syöpävaarallisille metalleille, mm. kromi(VI)-yhdisteille. Myös nykyinen kovapuupölyn sitova raja-arvo kiristyy. Uudet sitovat raja-arvot vaikuttavat erityisesti rakennus- ja puunjalostusteollisuuteen, teknologiateollisuuteen ja kaivosteollisuuteen. Osa uusista raja-arvoista tulee voimaan vasta eripituisten siirtymäaikojen kuluttua.

Myös niin kutsuttu ASA-laki, jolla säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001), uudistuu. Tätä uudistusta koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja tulee voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen. Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä rekisteriä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille.

Uudistuksen yhteydessä ASA-rekisteri-ilmoitusta edellyttävien syöpävaarallisten tekijöiden lista muuttuu. Ilmoitusvelvollisuus yhdenmukaistetaan EU-lainsäädännön kanssa siten, että velvoite kytketään EU:n niin kutsutun CLP-asetuksen (Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus) mukaisiin luokituksiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa aineita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi kategorian 1A tai 1 B aineeksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös erikseen määriteltäviä työprosesseissa syntyviä altisteita, kuten kvartsipölyä, kovapuupölyä, dieselpakokaasuja sekä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruja. Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly. Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) kumotaan. Lainsäädäntömuutosten lisäksi ASA-rekisteri-ilmoitusmenettelyä on jatkossa tarkoitus muuttaa siirtymällä sähköiseen ilmoitusjärjestelmään.